02 Rhag 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith swyddogion a staff drwy lansio Gwobr #Gofalu - ond mae angen eich help chi.

Anogir unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â’r heddlu i enwebu unigolion sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl wrth ddarparu gofal a chefnogaeth eithriadol.

Gall hyn amrywio o gwnstabl heddlu sydd wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ddioddefydd ynglŷn â datblygiad ymchwiliad, 


 

neu swyddog cyswllt teulu sydd wedi cefnogi teulu ar adegau trasig, i swyddog ysgolion sydd wedi helpu pobl ifanc i ymdopi â materion anodd.

Mae’r wobr hefyd yn berthnasol i aelodau staff sydd wedi bod yn amhrisiadwy i grwpiau yn y gymuned, drwy helpu i gynnal ymgyrchoedd diogelwch, neu drwy roi sicrwydd mewn cyfarfodydd, i rywun sydd wedi cefnogi dioddefydd neu dyst i drosedd yn ystod digwyddiad trawmatig.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Rydym yn gofyn i’r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu i fynegi eu barn ynghylch pwy sydd wedi mynd y tu hwnt i ofynion eu dyletswydd i wasanaethu eu cymunedau.

“Mae ein staff ar reng flaen plismona, ac mae’r wobr #Gofalu yn gyfle i ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

“Hoffem glywed gan unrhyw un sydd wedi cael profiad cadarnhaol gydag aelod o deulu Heddlu Dyfed-Powys. Nid yw o bwys os oedd eu cysylltiad â’r heddlu’n un byr.

“Edrychwn ymlaen at gael eich enwebiadau, a chlywed gan bobl sydd wedi bod yn ddiolchgar am gymorth ein cydweithwyr.”

Y wobr #Gofalu yw’r unig wobr lle mae’r cyhoedd yn dewis yr enillydd. Y llynedd, derbyniodd yr heddlu gannoedd o enwebiadau. Yn 2018, dewisodd y cyhoedd SCCH Caryl Griffiths yn enillydd am ei hymdrechion wrth iddi geisio achub Kiara Moore fach o’r afon ar 19 Mawrth 2018, yn ogystal â’r tosturi a ddangosodd wrth adeiladu perthynas gadarnhaol gyda bachgen 8 oed awtistig a oedd yn ofni’r heddlu.

Caiff y wobr ei chyflwyno yn seremoni Wobrwyo’r Heddlu a gynhelir ym mis Mawrth 2020.

Derbyniodd ei gwobr yn ffurfiol yn ein seremoni wobrwyo flynyddol a gynhaliwyd ym Mhencadlys yr Heddlu.

Gellir cyflwyno enwebiadau drwy e-bostio AnnualAwards@dyfed-powys.pnn.police.uk.

Fel arall, cewch ysgrifennu at: Gwobr #Gofalu, d/o. Cyfathrebu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF.

Os gwelwch yn dda, nodwch enw’r unigolyn yr ydych yn enwebu, a’ch rhesymau dros wneud hynny (gan roi cymaint o fanylion ag sy’n bosib), yn ogystal â’ch enw a’ch rhif cyswllt.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Sul 15 Rhagfyr am hanner nos.