02 Mai 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi derbyn gwobr arian ar gyfer ‘Prosiect Heddlu’r Flwyddyn’ 2017 a gwobr efydd ar gyfer ‘Trawsnewid Drwy Dechnoleg’ gan iESE (Menter Gymdeithasol Gwella ac Effeithlonrwydd) mewn seremoni a gynhaliwyd yn Llundain yn ddiweddar.

Tynnwyd sylw at dros 30 o brosiectau, a oedd yn amrywio o wasanaethau cyngor lleol i’r heddlu a’r gwasanaeth tân, am y ffordd y maent yn helpu’r sector cyhoeddus, er waethaf toriadau o ran cyllid, i ffynnu a chyflwyno gwell canlyniadau ar gyfer cymunedau ledled y DU.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: “Rydyn ni wrth ein boddau bod ein hymdrechion wedi’u cydnabod yn genedlaethol. Mae plismona’r ardal fwyaf yng Nghymru a Lloegr yn ddaearyddol yn cyflwyno heriau unigryw. Ymateb uchelgeisiol Heddlu Dyfed-Powys i hyn oedd dod yn sefydliad digidol ac rydyn ni’n agos at gyrraedd y nod hwnnw. Ers 2014, mae’r heddlu wedi cyflwyno datrysiad data symudol i dros 700 aelod staff rheng flaen a porthol digidol ar gyfer cyflwyno ffeiliau’n electronig sydd wedi’u hintegreiddio’n llawn â systemau swyddfa gefn. Mae hyn yn adeiladu ar system Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig ddigyffelyb y mae swyddogion yn cael mynediad ati drwy ddata symudol, system ddigidol ar gyfer recordio cyfweliadau a thasgio a briffio electronig. Rydyn ni’n falch ein bod ni’n datblygu ffyrdd newydd arloesol o gyflwyno’r gwasanaeth gorau i’n cymunedau, a byddwn ni’n parhau i wneud hynny.”