29 Maw 2019

Digwyddodd cam olaf y dedfrydu mewn cysylltiad ag Ymgyrch Cryptic heddiw (Mawrth 29) yn Llys y Goron Abertawe. Mae hon yn ymgyrch sydd wedi gweld 21 o ddiffynyddion yn cael eu dedfrydu i gyfnod o dros 70 mlynedd rhwng pob un ohonynt. Mae’r dedfrydu ar gyfer yr ymgyrch hon wedi bod yn digwydd dros nifer o fisoedd – ond mae hynny’n dod i ben heddiw.

Dedfrydwyd Kelly ROBERTS 39 oed (DYDDIAD GENI 8/11/79) o Abertawe heddiw i 6 mis wedi ei ohirio am 18 mis.

Mae’r diffynyddion canlynol wedi eu dedfrydu fel a ganlyn yn flaenorol:

Ben CAULFIELD 25 oed (DYDDIAD GENI 2/8/93) o Abertawe– 10 mlynedd

Bridgette WILLLIAMS 55 oed (DYDDIAD GENI 22/1/64) o Lanelli– 8 mlynedd

Jade WILLIAMS 35 oed (DYDDIAD GENI 16/1/84) o Lanelli– 8 mlynedd

George HAWKINS 29 oed (DYDDIAD GENI 17/7/89) o Lanelli– 40 mis

Janice HAWKINS 65 oed (DYDDIAD GENI 23/10/53) o Lanelli– 36 mis

Debbie WOOD 35 oed (DYDDIAD GENI 28/6/83) o Lanelli– 4 blynedd

James MOCHAN 48 oed (DYDDIAD GENI 25/8/70) o Lanelli– 4 blynedd

Allica EVANS 32 oed (DYDDIAD GENI 11/11/86) o Lanelli– 24 mis wedi ei ohirio am 18 mis

Kelly Marie EVANS 31 oed (DYDDIAD GENI 14/3/88) o Lanelli– 20 mis wedi ei ohirio am 18 mis

Lee JOHN 26 oed (DYDDIAD GENI 22/6/82) o Lanelli- 40 mis

Christopher Daniel MORRIS 37 oed (DYDDIAD GENI 27/11/81) o Lanelli– 40 mis

Wayne JENKINS 35 oed (DYDDIAD GENI 1/4/84) o Lanelli– Dedfryd ohiriedig

Stacey CHARLES 27 oed (DYDDIAD GENI 30/10/91) o Lanelli– 28 mis

Carwyn BIGNELL 37 oed (DYDDIAD GENI 6/10/81) o Lanelli– 40 mis + 2 mis cydredol am fod â meddiant ar wrthych llafnog

Emily JONES 23 oed (DYDDIAD GENI 23/8/95) o Lanelli– 28 mis

Jeremy PEGLER 41 oed (DYDDIAD GENI 1/11/77) o Lanelli– 40 mis

John Paul BEGAN 54 oed (21/12/64) o Abertawe– 6 ½ mlynedd

Zain THOMAS 19 oed (DYDDIAD GENI 15/9/99) o Birmingham – 60 mis

Eugene BRANNIGAN 24 oed (DYDDIAD GENI 11/6/94) o Birmingham – 41 mis

Daniel CROFT 32 oed (DYDDIAD GENI 25/6/86) o Abertawe– 9 mis

 

Roedd Ymgyrch Cryptic yn ymchwiliad estynedig gan Dîm Trosedd Difrifol a Threfnedig Heddlu Dyfed-Powys rhwng Chwefror a Medi 2018 a oedd yn canolbwyntio ar gyflenwi cyffuriau Dosbarth A, sef heroin, yn ardal Llanelli. Canolbwyntiwyd ar adnabod, arestio ac erlyn y rhai hynny oedd ynghlwm â chaffael, storio, paratoi a chyflenwi heroin. Gorffennodd yr ymchwiliad gyda cham gorfodi a arweiniodd at arestio’r unigolion hyn.

Meddai’r Prif Arolygydd Richard Hopkin: “Mae heddiw’n nodi canlyniad llwyddiannus Ymgyrch Cryptic wedi i’r 21 o ddiffynyddion hyn gael eu dedfrydu i dros 70 mlynedd yn y carchar. Mae hyn yn golygu ein bod wedi llwyddo i chwalu cyfres o gynllwynion eang a phellgyrhaeddol i gyflenwi a dosbarthu symiau anferth o gyffuriau yn ardal Llanelli.

“Mae ein Tîm Troseddau Difrifol a Threfnedig i’w llongyfarch ar ganlyniad yr ymgyrch estynedig heriol ac ymdrechgar hon, lle gwnaethant ddefnyddio amrywiaeth o dactegau a oedd ar gael iddynt i ymdreiddio i weithgarwch y grŵp. Mae camddefnyddio cyffuriau’n creu dioddefaint ac anobaith ac yn achosi niwed sylweddol i’n cymunedau. Ac er gwaethaf ymgyrchoedd hynod lwyddiannus blaenorol, roedd cymuned Llanelli’n parhau i ddweud wrthym am eu pryderon yn ymwneud â niwed gweladwy yn gysylltiedig â chyffuriau yn y dref. Roedd cudd-wybodaeth hefyd yn awgrymu bod heroin yn parhau i fod yn hawdd cael gafael arno yn y dref, ac arweiniodd y ffactorau hyn at yr ymgyrch hon a gweithredu cadarn. Cyfrannodd nifer o adnoddau ac adrannau rhanbarthol ac arbenigol at lwyddiant yr ymgyrch hon.

“Rydym yn gobeithio bod hyn yn anfon neges glir i’r rhai hynny sydd ynghlwm â chyflenwi a dosbarthu cyffuriau – nid oes unlle i guddio, a byddwn yn gweithredu’n gadarn. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod ardal Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i fod yn amgylchfyd digroeso i’r rhai hynny sy’n ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau. Ni fydd cyffuriau’n cael eu goddef, a bydd unrhyw rai sy’n ymwneud â nhw’n cael eu dwyn i gyfiawnder am y niwed a achoswyd i unigolion, teuluoedd a’n cymunedau.”

Un elfen yn unig o’r gwaith oedd erlid y grŵp troseddu trefnedig hwn, a gweithiodd Heddlu Dyfed-Powys yn agos gyda phartneriaid ym maes iechyd a’r asiantaeth cefnogi cyffuriau lleol Cam-drin Sylweddau Dyfed (DDAS) yn ystod y cam gorfodi, ac roeddent hefyd yn bresennol drwy gydol y cyfnod i ddarparu cefnogaeth o ran camddefnyddio cyffuriau, dibyniaeth ac adfer.

Os oes unrhyw un yn gofidio ynghylch cyffuriau yn eu cymuned, ffoniwch ni ar 101. Cofiwch hefyd y gallwch adrodd am wybodaeth yn ddienw drwy ffonio’r elusen annibynnol Crimestoppers ar 0800 555 111.