08 Maw 2014

Mae cynllun sy’n galluogi pobl i ddarganfod os oes gan eu partner, neu eu partner posibl, hanes o gam-drin neu drais yn cael ei lansio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys heddiw, 8fed o Fawrth.

Mae’r cynllun, a elwir yn ‘Cyfraith Clare’, hefyd yn caniatáu i eraill â phryderon (e.e. aelodau o’r teulu, ffrindiau, cymdogion ayyb) wneud cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall.

Os yw gwiriadau’n dangos fod gan unigolyn hanes o ymddygiad camdriniol, neu os oes gwybodaeth arall sy’n nodi y gallai risg fodoli, byddwn ni’n ystyried rhannu’r wybodaeth hon â’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl.

Mae’r cynllun yn anelu i helpu pobl i wneud penderfyniad mwy gwybodus ynglŷn â pha un ai a i barhau â pherthynas ai peidio, ac mae’n rhoi cymorth a chefnogaeth bellach ar gyfer cynorthwyo pobl wrth iddynt wneud y penderfyniad hwnnw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Neil Jenkins

"Mae diogelu pobl yn ein cymunedau sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol Heddlu Dyfed-Powys a’r Cynllun Heddlu a Throseddu. Mae cyflwyno’r cynllun datgelu Cam-drin Domestig yn ddatblygiad pwysig o ran ein gallu i ddiogelu dioddefwyr cam-drin domestig posibl.

O dan Ymgyrch Baltic, a lansiwyd ddiwedd y llynedd, rydym wedi gwella ymateb yr heddlu ac ymchwiliadau dilynol i bob adroddiad o Gam-drin Domestig, a thrwy gyflwyno cyfraith Clare, rydym yn gobeithio lleihau nifer y dioddefwyr ymhellach.” 

Pwy all ofyn am ddatgeliad?

Datgeliad o dan y Cynllun hwn yw’r broses o rannu gwybodaeth benodol am droseddwr er mwyn eich diogelu rhag cam-drin domestig.

• medrwch wneud cais ynglŷn â’ch partner os ydych chi’n poeni y gallant achosi niwed i chi;

• hefyd, gall unrhyw drydydd parti â phryderon, megis rhiant, cymydog neu ffrind, gyflwyno cais os oes ganddynt bryderon am les unigolyn arall; 

• fodd bynnag, ni fyddai unigolyn sy’n drydydd parti yn derbyn y wybodaeth. Byddai’r wybodaeth yn cael ei datgelu i’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl, neu rywun sydd mewn sefyllfa i ddiogelu’r unigolyn yr ystyrir iddo/iddi fod mewn perygl.

Sut ydw i’n gwneud cais am wybodaeth?           

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys. Gallwch wneud hyn drwy:
• Alw 101
• Siarad â swyddog heddlu ar y stryd
• Ymweld â gorsaf heddlu

Os ydych chi’n credu bod rhywun yn wynebu risg uniongyrchol, neu ei fod yn argyfwng, dylech alw 999 bob tro.

Nodiadau i olygyddion

CEFNDIR Y CYNLLUN

Mae Cymru a Lloegr yn gweithredu Trefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu'r Cyhoedd er mwyn rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr treisgar, a gall datgelu fod yn arf yn y broses reoli honno. 

Mae’r heddlu eisoes yn datgelu gwybodaeth ynglŷn â throseddwyr rhyw a throseddwyr treisgar cofrestredig mewn modd rheoledig i amryw o bobl berthnasol, gan gynnwys prif athrawon, rheolwyr canolfannau hamdden, cyflogwyr a landlordiaid, yn ogystal â rhieni.

Y gwahaniaeth o ran y Cynllun Datgelu Cam-drin Domestig yw bod proses mwy ffurfiol er mwyn i unigolyn wneud cais am wybodaeth ynglŷn â phartner posibl.

Bydd pob unigolyn sy’n derbyn datgeliad am unigolyn drwy’r cynllun hwn yn cael eu rhybuddio bod yn rhaid i’r wybodaeth aros yn gyfrinachol.