25 Ion 2016

Ar 27 Ionawr 2016, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost (DCH). Y thema ar gyfer DCH eleni yw “Paid Sefyll o’r Neilltu”.

Fel arwydd o barch, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn gostwng y faner ar 27 Ionawr er mwyn cofio dioddefwyr yr Holocost. Yn ogystal, mae gwybodaeth ynghylch y diwrnod wedi’i dosbarthu i bob swyddog ac aelod staff, ac mae llenyddiaeth wedi’i hanfon i bob gorsaf.

Nid yw gwrth-Semitiaeth, hiliaeth a throseddau casineb wedi diflannu, a gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau’n hunain. Gall pob un ohonom herio rhagfarn  a gwahaniaethu os ydyn ni ei glywed ac yn ei weld yn ein hysgolion, ein gweithleoedd neu’n gyhoeddus.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Liane James:

“Mae’n bwysig ein bod ni’n cofio digwyddiadau trasig o’r fath ac yn anrhydeddu’r goroeswyr.

"Gall troseddau casineb fod yn frawychus, gan wneud i ddioddefwyr deimlo’n anniogel ac yn agored i niwed.

“Mae angen i bob un ohonom gymryd cyfrifoldeb a herio troseddau casineb, gan sicrhau nad ydym yn sefyll o’r neilltu pan rydyn ni’n gweld rhagfarn a gwahaniaethu’n digwydd.”

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n adnabod, wedi profi trosedd neu ddigwyddiad casineb, hoffem i chi ddweud wrthym:

  • Galwch heibio i’ch gorsaf heddlu leol
  • Siaradwch â Swyddog Heddlu neu SCCH ar y stryd
  • Galwch yr Heddlu ar 101 i ddweud wrthyn nhw am rywbeth sydd wedi digwydd o’r blaen

 

Galwch 999 os ydych chi neu rywun arall mewn perygl ar y pryd.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Diwrnod Cofio’r Holocost a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal, galwch heibio i www.hmd.or.uk neu dilynwch Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost ar Twitter trwy @HMD_UK