22 Awst 2014

Ym mis Medi 2014, bydd Heddlu Dyfed Powys yn recriwtio Heddweision a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.  Mae'r heddlu'n gofyn i drigolion 'oes gennych chi'r rhinweddau sydd eu hangen i'n helpu ni i ddiogelu ein cymunedau?'. 

Meddai Simon Prince, y Prif Gwnstabl, "Rydym am gynyddu nifer yr heddweision yn ein cymunedau, ac rydym yn gofyn am i bobl ymuno â ni. Rydym yn gwybod lle mae angen heddweision ychwanegol, felly rydym yn rhedeg proses recriwtio benodol iawn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn gofyn i bobl sy'n byw yn ein cymunedau mwy gwledig beth maen nhw eisiau gan y gwasanaeth plismona, ac ymhlith yr atebion oedd un ateb syml iawn - mwy o heddweision yn patrolio.

"Dyw hi ddim yn swydd hawdd, ac ni fydd at ddant pawb. I helpu pobl i gael rhagor o wybodaeth am y swydd, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgyfarwyddo yn yr ardaloedd lle'r ydym yn recriwtio. Hefyd, caiff unrhyw un sydd â diddordeb siarad â'i dîm lleol o heddweision."

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Prince, "Mae swydd heddwas yn swydd wobrwyol.  Rydym yn gwneud gwahaniaeth pwysig i bobl pan fo angen help arnynt, ac rydym yn gyfrifol am sicrhau diogelwch y gymuned yr ydym yn byw ynddi.

"Y gwahaniaeth rhwng yr ymgyrch recriwtio hon ac ymgyrchoedd recriwtio'r gorffennol yw ein bod yn gwybod y bydd yr heddweision newydd yn gweithio yng ngogledd Powys, gogledd Ceredigion neu Sir Benfro, ac rydym am iddynt fyw o fewn 30 milltir i'r orsaf heddlu berthnasol. Mae hyn yn bwysig gan ein bod am gynyddu nifer yr heddweision yn yr ardaloedd penodol hynny."

Cewch ddysgu rhagor am y broses mewn un o'r digwyddiadau ymgyfarwyddo sydd i'w cynnal ar 8, 9, a 10 Medi yn (lleoliadau i'w cadarnhau).  Rydym yn dal wrthi'n trefnu lleoliadau ac amseroedd, a rhoddir gwybodaeth ar www.dyfed-powys.police.uk

Bydd y broses recriwtio'n cychwyn ar 11 Medi ac yn cau wythnos yn ddiweddarach.

Cewch ragor o wybodaeth, a holiadur i wirio a ydych yn gymwys, yn http://dyfed-powys.police.uk/cy/join-the-police