11 Rhag 2019

A allech fyw gyda’ch hun pe baech chi’n lladd rhywun neu’n anafu rhywun yn ddifrifol ar noson allan?

Dyna’r realiti ar gyfer dros 130 o bobl ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys ar ôl i ddiodydd meddwol arwain at ymosodiadau difrifol adeg y Nadolig llynedd.

Heddiw, mae’r heddlu wedi lansio ymgyrch sy’n tynnu sylw at gost bersonol ymddygiad treisgar – ar gyfer y dioddefwyr, eu teuluoedd, a’r troseddwyr eu hun – wrth iddo weithio i wrthdroi’r duedd gynyddol o ymosodiadau sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Dros Dro Phil Rowe: “Mae trais yn erbyn y person wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers 2015, ac mae ein ffigurau’n dangos bod cyfran uchel o ymosodiadau’n gysylltiedig ag alcohol. 

“Gyda mwy o bobl allan yn mwynhau tymor y Nadolig ym mis Rhagfyr a mis Ionawr, rydyn ni’n gweld cynnydd dramatig mewn ymosodiadau’r adeg hon o’r flwyddyn.   

“Dydyn ni ddim yn credu bod hyn yn rhywbeth sy’n unigryw i ardal Dyfed-Powys, ond mae’n rhywbeth rydyn ni’n gweithio’n galed iawn i fynd i’r afael ag ef.” 

Ers 2015, ar gyfartaledd, mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cofnodi 87 ymosodiad difrifol sy’n gysylltiedig ag alcohol bob blwyddyn yn ystod y cyfnod 3 wythnos brig dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd. 

Mae’r ffigwr hwn yn codi i 120 wrth ystyried digwyddiadau o bum wythnos mis Rhagfyr a mis Ionawr. 

“Dydyn ni ddim eisiau dychryn unrhyw un sy’n bwriadu mynd allan dros y Nadolig,” meddai’r Ditectif Brif Arolygydd Dros Dro Rowe. 

“Mae ein hystadegau trosedd yn dangos ein bod ni dal yn un o’r llefydd mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef yng Nghymru a Lloegr, ac rydyn ni’n rhoi cynlluniau penodol ar waith er mwyn gofalu am ardaloedd sydd â llawer iawn o dafarndai a chlybiau yn ystod adegau prysuraf y flwyddyn er mwyn sicrhau bod pawb yn medru mwynhau’r dathliadau’n ddiogel. 

“Ond yr hyn sy’n rhaid i ni ystyried yw bod pob un o’r ymosodiadau hyn wedi cael effaith anferthol ar fywydau pobl. 

“Mae dioddefwyr sydd dal yn yr ysbyty fisoedd ar ôl dioddef ymosodiad, ac mae eraill yn gorfod byw o ddydd i ddydd gydag effeithiau parhaus anafiadau a gawsant. 

“Ond nid y rhai yr ymosodwyd arnynt yw’r unig ddioddefwyr yn yr ymosodiadau hyn. 

“Gobeithiwn y gwnaiff pobl feddwl am eu partneriaid, rhieni, plant a ffrindiau, a allai fod yn paratoi ar gyfer Nadolig arall heb eu hanwyliaid, gan alaru amdanynt am weddill eu bywydau.” 

O’r holl ymosodiadau sy’n cael eu cofnodi gan Heddlu Dyfed-Powys, mae pumed ohonynt yn gysylltiedig ag alcohol. Er bod hyn eisoes yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer pob math o drosedd, cred ymchwilwyr y gall y gyfran o ddigwyddiadau lle mae alcohol yn ffactor fod yn fwy byth. 

Fel rhan o ymgyrch Nadolig yr Heddlu – Cerddwch i Ffwrdd – mae’r Ditectif Brif Arolygydd Dros Dro Rowe yn annog pobl i feddwl cyn gweithredu ar noson allan. 

“Mae ymosod ar rywun yn gallu newid bywyd,” meddai. “A allech fyw gyda mynd i’r carchar, treulio Dydd Nadolig yn y ddalfa, a’r baich emosiynol o wybod eich bod chi wedi anafu rhywun yn ddifrifol, neu hyd yn oed lladd rhywun? 

“Os fyddwch chi’n wynebu gwrthdaro ar noson allan, cerddwch i ffwrdd.” 

Am ragor o wybodaeth ynghylch ymdopi â chamddefnyddio alcohol a sylweddau, ac ymddygiad treisgar, galwch heibio i DDAS neu Cyngor Sir Gar.