25 Maw 2015

Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siedau gardd sy’n cael eu riportio ar draws yr heddlu. Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml ar gyfer diogelu eich eiddo.

“Mae lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed-Powys,” meddai’r Rhingyll Andy Davies “

“Rydym yn annog pobl i osod cloeon o ansawdd da ar bob sied gardd a hefyd i farcio’u heiddo gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.”

Ystyriwch y canlynol er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd:  

  • Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
  • Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
  • Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
  • Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i’r sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel. Dylid gosod cloeon ar ffenestri hefyd
  • Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
  • Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
  • Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
  • Ystyriwch osod larwm i’r sied
  • Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
  • Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.