08 Ebr 2014

Wrth i’r tywydd gynhesu a phobl yn dechrau gweithio yn eu siediau gardd, rydym fel arfer yn gweld cynnydd yn nifer y lladradau o siedau gardd sy’n cael eu riportio ar draws yr heddlu.
Helpwch ni i atal hynny drwy ddilyn rhai camau syml ar gyfer diogelu eich eiddo.

Mae siediau gardd yn aml yn dargedau hawdd i droseddwyr. Mae hyn o bryder mawr i’r heddlu gan fod modd atal dwyn o siediau drwy gymryd camau diogelwch rhesymol. Rydym yn annog pobl i osod cloeon o ansawdd da ar bob sied gardd a hefyd i farcio’u heiddo gan ddefnyddio pennau uwchfioled, paent neu ysgythru.

Ystyriwch y canlynol er mwyn gwella diogelwch a lleihau eich siawns o ddioddef trosedd: 

• Cofnodwch enw model a rhifau cyfresol eich offer h.y. peiriannau torri lawnt, beiciau, offer garddio ayyb ar immobilise.com
• Gosodwch olau diogelwch yn yr ardd
• Sicrhewch fod ffensys/gatiau’n cael eu cadw mewn cyflwr da
• Sicrhewch fod cloeon o ansawdd da yn cael eu gosod i’r sied a’u bod wedi’u cloi’n ddiogel. Dylid gosod cloeon ar ffenestri hefyd
• Marciwch yr holl offer a’r peiriannau
• Tociwch gloddiau a llwyni fel na all lladron guddio y tu ôl iddynt
• Tyfwch wrychoedd pigog o amgylch ffin eich gardd er mwyn gwneud mynediad i’r ardd yn anodd
• Ystyriwch osod larwm i’r sied
• Ystyriwch gael llwybrau a dreifiau graean – mae hyn yn gwneud yr ardd yn llai apelgar i ladron gan fod graean yn gwneud sŵn
• Dylid cloi ysgolion wrth bostyn neu wal gan y gellir eu defnyddio i gael mynediad hawdd i’r cartref.

Mae lladrad beiciau, peiriannau torri porfa, offer a pheiriannau gardd o siediau yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Anogir deiliaid tai i wella diogelwch drwy gymryd rhai mesurau syml er mwyn helpu i leihau trosedd.