16 Meh 2017

Mae swyddogion Dyfed-Powys wedi sicrhau’r ple euog cyntaf a gysylltir yn uniongyrchol â thystiolaeth camerâu fideo a wisgir ar y corff yn y Trallwng yr wythnos hon.


Cafodd John Christopher Gallagher, sy’n 24 oed, ryddhad amodol o 12 mis a dirwy o £120 ar ôl iddo bledio’n euog i drosedd trefn gyhoeddus yn Llys Ynadon y Trallwng yn gynharach yr wythnos hon. [Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2017]. Y ddedfryd hon yw'r ddedfryd gyntaf mewn cyfres o ymddangosiadau llys sy’n gysylltiedig â thystiolaeth a recordiwyd gan gamerâu a wisgir ar y corff, ac a gyflwynwyd yn ddiweddar i swyddogion a staff y Trallwng.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins:
“Dechreuwyd cyflwyno camerâu fideo a wisgir ar y corff ym mis Mawrth, ac erbyn hyn mae camerâu gan bron hanner swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys.


“Wrth lansio’r camerâu, dywedon ni y byddant yn rhoi mwy o dawelwch meddwl i’r cyhoedd a byddant yn helpu swyddogion i gofnodi tystiolaeth werthfawr, gan arwain at gael cyfiawnder yn gynt i ddioddefwyr. Rydym wedi gweld hyn yn digwydd yn yr achos hwn, a disgwyliaf ei gweld hi’n digwydd yn fwy wrth i ddefnyddio camerâu fideo a wisgir ar y corff ddod yn fwy cyffredin. Rwy’n falch bod budd y dechnoleg newydd hon eisoes yn cael ei weld gan y cyhoedd.”

Mae'r ffilm a gofnodwyd gan y camerâu yn darparu tystiolaeth weledol a chlywedol i'w defnyddio yn y llys; sy’n golygu bod troseddwyr yn fwy tebygol o bledio'n euog a gellid cael cyfiawnder yn gynt. Bydd yn gwella'r broses o ymchwilio i gwynion yn erbyn swyddogion, ac yn eu gwneud yn fwy atebol i'r cyhoedd. Bydd swyddogion yn recordio dim ond os oes angen plismona ar gyfer gwneud, ac os bydd hi’n gymesur i wneud hynny.


Bydd camerâu fideo a wisgir ar y corff yn amlwg, ac yn cael eu gwisgo ar lifrai’r swyddog - ar y frest fel arfer. Mae’r camera ymlaen drwy’r amser, ond bydd ond yn dechrau recordio pan fydd y swyddog yn gwasgu ‘record’. Fel arall, bydd y camera’n recordio cylch ffilm 30 eiliad o hyd. Does dim sain hyd nes bydd y recordio’n cychwyn. Bydd swyddogion yn rhoi gwybod pan fyddant yn dechrau ac yn gorffen ffilmio. Pan mae’n recordio, mae’r camerâu’n gwneud sŵn bîp uchel yn rheolaidd, ac yn arddangos cylch coch solet yn y canol.

Bydd llawer o swyddogion yr heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) yn meddu ar gamerâu fideo a wisgir ar y corff wrth iddynt gynnal eu patrolau o ddigwyddiadau ac ardaloedd lleol yr haf hwn. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog pobl i ddod i fwynhau'r hyn yr ardal i'w gynnig, ond i wneud hynny yn ddiogel ac i ystyried pobl eraill. Dilynwch@DyfedPowys neu chwiliwch #MwynhewchHDP ar Twitter, neu chwiliwch @DPPolice ar Facebook ar gyfer diweddariadau a chyngor.