05 Rhag 2014

Fel rhan o’i ymroddiad i leihau troseddau carreg drws, mae swyddogion heddlu yn Sir Benfro yn annog pobl i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â galwyr diwahoddiad. Mae’r heddlu’n cynnig cyngor a fydd, gobeithio, yn helpu i leihau nifer y masnachwyr twyllodrus, galwyr diwahoddiad a dioddefwyr byrgleriaethau tynnu sylw dilynol ledled Sir Benfro, a chynyddu nifer y digwyddiadau carreg drws amheus sy’n cael eu riportio.
Mae’r neges i’r cyhoedd yn syml – ‘Cadwch y tacle allan o’ch cartre!’ Mae’n swnio’n syml, ond os nad ydych chi’n gadael rhywun mewn, byddant yn mynd i ffwrdd. Peidiwch â gadael iddynt roi pwysau arnoch i agor y drws. Byddwch barod, byddwch ddiogel! Meddyliwch am beth rydych chi eisiau dweud wrth y galwyr diwahoddiad ymlaen llaw. Hefyd, cadwch restr o rifau cyswllt allweddol ar bwys eich ffôn fel bod modd i chi wirio galwyr dilys. Gofynnwch i bob galwr diwahoddiad arall adael. Galwch gymydog neu’r heddlu! Cysylltwch â pherthynas sy’n byw’n lleol neu gymydog a all eich helpu i wirio galwr diwahoddiad. Os ydych chi’n credu bod rhywun yn fasnachwr ffug, galwch ni ar 101. Er mwyn riportio byrgler tynnu sylw neu fasnachwr twyllodrus sydd wedi mynd â’ch arian ac sydd dal yn yr ardal – galwch 999. Peidiwch â rhoi unrhyw fanylion personol neu fanylion banc dan unrhyw amgylchiadau.
Meddai’r Rhingyll Martin Vaughan: “Mae’r cyngor hwn yn bwysig gan ei fod yn codi ymwybyddiaeth ynghylch peryglon twyllwyr carreg drws, ac yn rhoi cyngor clir ynglŷn â sut i ymateb os yw galwr diwahoddiad yn curo ar eich drws neu’n eich ffonio. Dylech bob tro fod yn wyliadwrus oherwydd gall yr un sy’n sefyll ar garreg eich drws fod yn alwr dilys, neu gallant fod yn fasnachwr twyllodrus, neu hyd yn oed byrgler tynnu sylw. Mae ein cyngor yn syml – Cadwch y tacle allan o’ch cartre!”
Oes ydych angen riportio unrhyw ddigwyddiad neu weithgarwch amheus, galwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101.