30 Gor 2014

Mae heddlu Sir Benfro yn gofyn i’r cyhoedd, yn arbennig pobl ifainc, i ystyried eraill pan fyddant ar ein traethau dros yr haf. Bu achosion lle y mae swyddogion wedi bod yn patrolio crynoadau ar draethau mewn gwahanol leoliadau, ac mae alcohol wedi’i gymryd wrth nifer o bobl ifainc dan oed – ac mae’r peryglon sy’n gysylltiedig â mynd i mewn i’r dŵr ar ôl yfed alcohol yn adnabyddus. Hefyd, bu nifer o gwynion gan breswylwyr a phobl sy’n aros ger traethau am ymddygiad gwrthgymdeithasol, er enghraifft, chwarae cerddoriaeth yn uchel.
 
Dywedodd yr Arolygydd Dros Dro Catrin Thomas: “Mae ein neges yn syml, nid ydym yma i ddifetha hwyl unrhyw un, yn arbennig adeg y tywydd braf hwn. Ond weithiau, gall pobl yn ymgasglu ar ein traethau gyda’r nos arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol ac effeithio’n negyddol ar eraill. Ble bo hynny’n digwydd, byddwn ni’n defnyddio’n pwerau i sicrhau yr ymdrinnir â’r mater ac nad yw’n parhau.

“Mae’n drosedd i unrhyw un o dan 18 oed fod ag alcohol yn ei feddiant, a bydd swyddogion yn mynd ag ef oddi wrthynt. Nid yw alcohol a dŵr yn cymysgu, ac mae peryglon amlwg eu cyfuno o bryder mawr i ni. Yn ogystal, mae perygl y bydd cerbydau gyrwyr sy’n defnyddio’u cerbydau mewn modd gwrthgymdeithasol ac yn achosi perygl neu ddychryn i eraill yn cael eu hatafaelu.”
 
Bydd swyddogion heddlu’n patrolio’r traethau lleol dros yr haf yn cadw llygad allan am unrhyw un sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol, ond rydym hefyd angen cymorth y cyhoedd. Os ydych chi’n dioddef neu’n gweld ymddygiad gwrthgymdeithasol, dylech gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101. Mewn argyfwng, galwch 999.