15 Gor 2019

Mae swyddogion heddlu Sir Benfro wedi lansio Ymgyrch Spitfire yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhref Hwlffordd.

Dywedodd Arolygydd Hwlffordd, Reuben Palin:

“Rydyn ni’n ymwybodol o bryderon gan bobl sy’n byw yn ardal Hwlffordd, a hoffem sicrhau’r gymuned bod camau gweithredu’n cael eu cymryd er mwyn sicrhau bod Hwlffordd dal yn le diogel a chroesawgar i bawb ymweld ag ef.  

“Yn dilyn nifer o adroddiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol, bydd nifer y patrolau yn ardal canol y dref yn cynyddu er mwyn mynd i’r afael â’r materion yr adroddwyd amdanynt.  

“Ac edrych ymlaen, mae gennym gynllun patrôl mewn grym a fydd yn gweld timoedd plismona bro’n patrolio ardal canol y dref yn rheolaidd.  

“Rydyn ni hefyd yn cydweithio ag asiantaethau eraill, yn arbennig y Cyngor Sir, sydd wedi agor canolfan galw heibio ar gyfer pobl ifainc yn ddiweddar yn Rhif 2 Hen Bont gyda’r nod o gynnig amryw o weithgareddau a chyfleoedd sy’n adlewyrchu eu diddordebau.  

“Er bod gennym strategaeth ar gyfer lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal hon, hoffem atgoffa rhieni nad cyfrifoldeb yr heddlu yw gweithredoedd eu plant. Rydyn ni’n eich annog i wybod beth mae’ch plant yn gwneud, ac ymhle maen nhw’n treulio eu nosweithiau.”

Yn dilyn ymchwiliad diweddar, aeth dau unigolyn ifanc o flaen y llys, lle rhoddwyd amryw o amodau mechnïaeth mewn grym. Mae pedwar unigolyn ifanc arall dal ar fechnïaeth yr heddlu gydag amodau amrywiol ynghlwm.

Ychwanegodd yr Arolygydd Palin:

“Ni ddylai neb ddioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol, a byddwn yn annog y gymuned i gysylltu â Gorsaf Heddlu Hwlffordd er mwyn adrodd am unrhyw broblemau. Medraf sicrhau’r gymuned fod camau gweithredu’n cael eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â’u pryderon.”  

Gellir cysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu fe allwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers Cymru drwy alw 0800 555 111.

ENDS