17 Meh 2014

Heddlu Dyfed-Powys yn parhau â mentrau diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau ffyrdd.
Fel rhan o raglen diogelwch y ffyrdd gyfredol, dros y penwythnos, parhaodd Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin â’u hymdrechion i hyrwyddo diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau ffyrdd. Ar ddydd Sadwrn 7 Mehefin, gweithiom mewn partneriaeth â thrwyddedu tacsis Cyngor Sir Caerfyrddin, gan wirio tacsis a bysiau mini er mwyn hyrwyddo cerbydau gwasanaeth teithwyr diogelach ac ymdrin ag unrhyw faterion adeiladu a defnydd. Riportiwyd 10 trosedd adeiladu a defnydd.
Fel rhan o raglen addysg barhaus ynghylch diogelwch y ffyrdd, gweithiodd swyddogion plismona’r ffyrdd â swyddogion diogelwch y ffyrdd awdurdod lleol ar ddydd Mercher 11 Mehefin drwy ymgysylltu â phlant 16-18 oed yn Ysgol Bro Myrddin. Cyflwynwyd negeseuon gyrru diogel â’r nod o’u haddysgu fel gyrwyr newydd a gyrwyr y dyfodol ynglŷn â pheryglon posibl gyrru.
Fel rhan o ymgyrch yfed a gyrru’r haf, cynhaliwyd 305 prawf anadl, gyda 3 unigolyn yn cael eu harestio am yfed a gyrru.
Cyflwynwyd cyfanswm o 60 adroddiad troseddau traffig (gan gynnwys y 10 o’r ymgyrch trwyddedau tacsi) - 28 achos o gyflymder gormodol, 10 achos o ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru, 5 gyrrwr nad oedd â rheolaeth briodol, a 7 achos o ddiffyg yswiriant.
Dywedodd Rose-Ann Lloyd, Prif Arolygydd Plismona’r Ffyrdd, “Mae diogelwch y ffyrdd, a lleihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd, yn flaenoriaeth. Mae yna bwyslais ar batrolio’n ffyrdd, a boed hynny’n ymwneud â gorfodi ac ymgysylltu â beicwyr modur drwy Ymgyrch Darwen, neu reoli goryrru, yfed a gyrru neu unrhyw droseddau traffig eraill, rydym yn ddiwyd o ran y gweithgareddau hyn. Mae’n dda gweld na fu unrhyw wrthdrawiadau difrifol y penwythnos hwn. Mae pawb sy’n eu defnyddio’n gyfrifol am ddiogelwch ein ffyrdd, a byddwn yn gweithredu yn erbyn gyrwyr sy’n cyflawni troseddau ar ein ffyrdd.”