16 Meh 2014

Fel rhan o raglen diogelwch y ffyrdd gyfredol, dros y penwythnos, parhaodd Uned Plismona’r Ffyrdd Powys â’u hymdrechion i hyrwyddo diogelwch y ffyrdd a lleihau anafiadau ffyrdd. Ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin, cynaliasant batrolau ar ffyrdd yn ardal Sir Frycheiniog. Riportiwyd un beiciwr modur am yrru ar gyflymder o 95mya mewn man 60mya, arestiwyd dyn am feddu ar gyffuriau a reolir, a chyflwynwyd pum adroddiad trosedd am oryrru.
Y noson honno, patroliodd swyddogion yr ardal, lle yr oedd rali CFfI Sir Frycheiniog yn cael ei chynnal, fel rhan o’r ymgyrch yfed a gyrru gyfredol. O’r rhai a brofwyd, nid oedd unrhyw brofion cadarnhaol, sy’n galonogol.
Ar ddydd Sul, rheolwyd goryrru ar yr A470 a’r A40. Riportiwyd nifer o yrwyr am gyflymder gormodol, ond yn bennaf, ac yn fwyaf siomedig, riportiwyd beiciwr modur am yrru ar gyflymder o 128mya gydag is-gil, a char a oedd yn gyrru ar gyflymder o 91mya. Hefyd yn ystod y diwrnod, bu 9 adroddiad trosedd traffig, 8 tocyn cosb benodedig, ac atafaeliad Adran 165 Deddf Traffig Ffyrdd am ddarparu manylion ffug, diffyg trwydded yrru a diffyg yswiriant.
Dywedodd Rose-Ann Lloyd, Prif Arolygydd Plismona’r Ffyrdd, “Mae diogelwch y ffyrdd, a lleihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd, yn flaenoriaeth. Mae yna bwyslais ar batrolio’n ffyrdd, a boed hynny’n ymwneud â gorfodi ac ymgysylltu â beicwyr modur drwy Ymgyrch Darwen, neu reoli goryrru, yfed a gyrru neu unrhyw droseddau traffig eraill, rydym yn ddiwyd o ran y gweithgareddau hyn. Mae’n dda gweld na fu unrhyw wrthdrawiadau difrifol y penwythnos hwn. Mae pawb sy’n eu defnyddio’n gyfrifol am ddiogelwch ein ffyrdd, a byddwn yn gweithredu yn erbyn gyrwyr sy’n cyflawni troseddau ar ein ffyrdd.”

Diwedd