07 Tach 2014

Mae Heddluoedd Dyfed-Powys, De Cymru a Gwent yn apelio ar i bobl gadw Cymru’n ddiogel drwy waredu ar ynnau. Gofynnir iddynt ildio unrhyw arfau saethu didrwydded neu ddiangen mewn menter pythefnos o hyd sy’n cychwyn heddiw. (Dydd Llun 10 Tachwedd)

Mae’r heddlu’n gofyn i aelodau o’r cyhoedd gysylltu â nhw mewn perthynas ag unrhyw ynau neu fwledi anghyfreithlon, neu rai nad ydynt eu hangen mwyach, rhag i’r arfau hyn fynd i’r dwylo anghywir. Hefyd, mae’n cynnig cyfle i bobl gael gwared ag arfau saethu a allai fod ganddynt o hyd er bod y dystysgrif wedi dod i ben, neu lle y maent yn perchen ar arfau saethu sydd wedi eu gadael iddynt gan berthnasau, mewn modd diogel. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd y rhai sy’n cael gwared ar arfau saethu a bwledi’n cael eu herlyn am fod ag arfau anghyfreithlon yn eu meddiant ar adeg eu casglu.

Mae nifer o arfau’n cael eu cadw am resymau diniwed ac anwybodaeth am ba mor anghyfreithlon ydynt, neu efallai bod pobl wedi anghofio eu bod ganddynt. Mae’r rhaglen ildio’n rhoi cyfle i bobl gael gwared ar unrhyw arfau saethu neu fwledi drwy drefnu bod swyddogion heddlu a staff hyfforddedig yn eu casglu. Cynhelir y fenter am bythefnos o 7 o’r gloch fore ddydd Llun 10 Tachwedd tan 6 o’r gloch nos Wener 21 Tachwedd.

Dywedodd Simon Powell, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys:
 
“Mae Dyfed-Powys yn le diogel iawn i fyw, gweithio ac ymweld, ac er mwyn diogelu’n cymunedau ymhellach, rydyn ni eisiau gwneud pob dim o fewn ein gallu i sicrhau y gwaredir ar arfau saethu didrwydded, fel nad ydynt yn cyrraedd y dwylo anghywir. Gan hynny, mae’r amnest hwn ar gyfer caniatáu i aelodau o’r cyhoedd, a allai fod wedi derbyn arf saethu mewn modd diniwed neu fel arall, i ymadael â’r arfau hynny a allai fod yn anghyfreithlon.”

Gellir ildio arfau a bwledi i’r Heddlu drwy gysylltu â’ch Heddlu perthnasol ar 101 a threfnu i’r eitemau hyn gael eu casglu o’u cartrefi ar amserau sy’n gyfleus i bawb.