14 Meh 2018

 

Lansio ymgyrch atal gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau newydd er mwyn cadw'r ffyrdd ledled Cymru yn ddiogel.


Heddiw (14 Mehefin 2018), mae'r pedwar heddlu yng Nghymru yn lansio ymgyrch mis o hyd i leihau nifer y gyrwyr sy'n peryglu eu hunain ac eraill drwy yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.


Yn ystod yr ymgyrch, a arweinir gan Heddlu De Cymru, bydd mwy o adnoddau ar y ffyrdd ledled Cymru.


Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae nifer y damweiniau ffordd a achosir gan bobl yn yfed a gyrru wedi gostwng yn ddramatig - mae hyn oherwydd newid mewn ymagwedd tuag at yfed a gyrru a'r gwelliannau mewn technoleg a phrosesau gan yr Heddlu. Fodd bynnag, yn ôl yr Adran Drafnidiaeth[1] mae chwe gwaith yn fwy o bobl yn cael eu dal yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau yn y DU.


Daeth newidiadau i'r gyfraith ym mis Mawrth 2015 ynghylch gyrru dan ddylanwad cyffuriau gan olygu y caiff ei ystyried yn yr un ffyrdd ag yfed a gyrru ac ers y newid hwnnw, mae nifer y gyrwyr sy'n cael eu dal yng Nghymru yn gyrru dan ddylanwad cyffuriau wedi cynyddu 65%.
Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Jonathan Edwards:


"Mae gyrru dan ddylanwad yn drosedd a allai achosi anaf difrifol neu farwolaeth.


Fel rhan o'r ymgyrch, bydd swyddogion yn cynyddu nifer y patrolau y maent yn eu cynnal, gan ddefnyddio amrywiaeth o dactegau a chudd-wybodaeth er mwyn gweithredu yn erbyn unrhyw un sy'n torri'r gyfraith. Gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf, mae heddluoedd mewn sefyllfa well nag erioed i ganfod rhywun y maent yn amau eu bod yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Gobeithio y byddwn yn tynnu sylw at wir effaith gyrru dan ddylanwad.“


Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates:

"Mae'n siomedig iawn bod angen ymgyrchoedd fel hyn arnom o hyd. Fodd bynnag, gan fod llawer gormod o fywydau yn cael eu dinistrio oherwydd gyrru dan ddylanwad sylweddau ac alcohol bob blwyddyn yng Nghymru, mae'n amlwg fod galw amdanynt o hyd.


"Mae'r peryglon y mae gyrwyr yn eu hwynebu, ac yn eu hachosi i eraill, yn cynyddu'n sylweddol os byddant y tu ôl i'r llyw dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Mae Ymgyrch Atal Gyrru Dan Ddylanwad Alcohol/Cyffuriau Cymru Gyfan yn amhrisiadwy er mwyn parhau i addysgu pob modurwr o'r peryglon gwirioneddol y maent yn eu hachosi os byddant yn gwneud y penderfyniad hwnnw.


"Hoffwn ddiolch i'n gwasanaeth Heddlu, Tân ac Achub ac Ambiwlans sydd mor aml yn gorfod delio'n uniongyrchol â'r canlyniadau y gellir eu hatal o ganlyniad i yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau a byddwn yn annog defnyddwyr y ffyrdd ledled Cymru i gynllunio eu teithiau ymlaen llaw ac i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn sicrhau y gall bawb rannu'r ffyrdd yn ddiogel."


Mae Hayley Morgan a Ryan McGuire wedi cael eu heffeithio gan ddigwyddiadau a achoswyd gan yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.
Parhaodd y Prif Uwcharolygydd Edwards:


"Mae rhannu straeon dioddefwyr yn rhan bwysig o ddangos realiti gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.


"Roedd mam Hayley Morgan yn ymweld â thŷ ei ffrind, ac yn anffodus collodd ei bywyd oherwydd gyrrwr dan ddylanwad cyffuriau. Collodd Ryan McGuire ei frawd pan gafodd y car yr oedd ef ynddo ddamwain. Roedd y gyrrwr dros y terfyn yfed a gyrru.


"Mae'r neges yn glir - mae gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau yn arwain at ganlyniadau sy'n newid bywydau ac sy'n dod â bywydau i ben. Mae'n cynyddu'r perygl o fod mewn gwrthdrawiad angheuol neu ddifrifol. Peidiwch â mynd y tu ôl i'r llyw. Gwnewch y penderfyniad cywir a pheidiwch â mynd y tu ôl i'r llyw."