09 Rhag 2013

Dros y penwythnos, unodd Heddlu Dyfed-Powys â dau heddlu cyfagos er mwyn cynnal ymgyrch i fynd i’r afael â throseddau traws-ffin.

Enwyd yr ymgyrch yn Ymgyrch Ohio, a rhoddwyd tair nod allweddol i swyddogion:
• Lleihau anafiadau ffyrdd
• Aflonyddu ar troseddolrwydd
• Patrolio’r ffyrdd

“Cymerodd swyddogion o’n huned plismona’r ffyrdd, uned ymateb, yr adran gŵn a’r Heddlu Gwirfoddol ran yn yr ymgyrch dros y penwythnos,” meddai’r Arolygydd Mark Davies, a reolodd y digwyddiad. “Ymunodd cydweithwyr o Heddlu Gwent a Heddlu Swydd Gaerloyw â nhw yn yr ymgyrch hon, sydd yn anelu i gryfhau ein gwaith ar hyd ffiniau Powys.

“Ac rwy’n hapus â’r canlyniadau, sy’n dangos ein hymroddiad tuag at wneud y ffyrdd o fewn Dyfed-Powys yn fwy diogel i fodurwyr sy’n parchu’r gyfraith. Hoffwn ddiolch i holl swyddogion a staff yr heddlu a gymerodd rhan a’i gwneud yn ymgyrch llwyddiannus.”

Mae canlyniadau Dyfed-Powys, a oedd yn cynnwys ymgyrch dim yfed a gyrru’r Nadolig, fel a ganlyn:
• 15 o bobl wedi’u harestio yn bennaf ar gyfer cyffuriau rheoledig a phrofion anadl cadarnhaol.
• 24 trosedd, yn bennaf ar gyfer cyffuriau rheoledig.
• 15 rhybudd canabis.
• 1 hysbysiad cosb am anhrefn (Canabis)
• 6 atafaeliad cerbyd Adran 165 Deddf Traffig y Ffyrdd.
• 9 Adroddiad Trosedd Traffig am fethu â gwisgo gwregysau diogelwch a chyflymder gormodol.
• 42 Hysbysiad Cosb Benodedig.
• 206 prawf anadl.
• 5 prawf anadl cadarnhaol.
• 98 chwiliad.

“Roedd hon yn ymgyrch llwyddiannus mewn cydweithrediad â’n heddluoedd cyfagos a wrthododd diogelwch ffiniau i droseddwyr teithiol,” meddai’r Rhingyll Owen Dillon, a helpodd i gydlynu’r ymgyrch. “Yn ogystal, rhoddodd gyfle i orfodi Ymgyrch Dim Yfed a Gyrru’r Nadolig. Mae’r gwaith o drefnu’r ymgyrch nesaf ar gyfer y Flwyddyn Newydd eisoes wedi cychwyn.”