01 Mai 2020

Anogir pobl sy’n byw gerllaw safleoedd sydd o bwys hanesyddol i gadw llygad allan am ddifrod neu ymddygiad amheus wrth i adroddiadau am droseddau treftadaeth leihau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweld gostyngiad yn nifer yr adroddiadau am droseddau mewn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol neu fannau lle mae cofebion hanesyddol ers i gyfyngiadau gael eu cyflwyno oherwydd y pandemig COVID-19.

Cred yr Arolygydd Reuben Palin, arweinydd yr heddlu ar gyfer troseddau treftadaeth, y gallai’r gostyngiad yn nifer yr adroddiadau ymwneud â’r ffaith bod llai o bobl yn ymweld â’r safleoedd hyn ac yn sylwi ar ddifrod neu graffiti.

 

Y mae wedi gofyn i bobl gadw llygad allan am unrhyw newidiadau os ydynt yn cyflawni eu hymarfer corff dyddiol mewn ardal o ddiddordeb – ond dim ond os nad yw gwneud hynny’n torri’r ddeddfwriaeth gyfredol.

“Wrth inni ymdrin â’r pandemig COVID-19, mae ein hymdrechion plismona’n canolbwyntio ar sicrhau bod pobl yn glynu wrth ganllawiau’r llywodraeth, ac ymateb i adroddiadau am droseddau,” meddai.

“O’r herwydd, nid yw’n timoedd plismona bro’n patrolio safleoedd treftadaeth mor aml ag y maent wedi bod dros y misoedd diwethaf. Mae nifer yr ymwelwyr ag ardaloedd sydd o bwys hanesyddol hefyd yn gostwng oherwydd y cyfyngiadau symud, ac rydyn ni’n poeni y gallai difrod i gofebion neu droseddau megis lladradau plwm o eglwysi ddigwydd heb i neb sylwi.

“Yr ydym yn apelio ar i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, gerllaw adeiladau hanesyddol sydd ar gau ar hyn o bryd, neu safleoedd hynafol, i gadw golwg pan maen nhw allan yn cerdded neu redeg.

“Os fyddwch chi’n dod ar draws unrhyw ddifrod, neu unrhyw beth yr ydych yn credu sy’n arwydd bod trosedd wedi digwydd, cysylltwch â’r heddlu i adrodd amdano fel trosedd treftadaeth posibl os gwelwch chi’n dda.

“Byddem yn eich annog i gofio’r canllawiau o gwmpas ymbellhau cymdeithasol wrth ichi grwydro yma a thraw, ac nad ydych chi’n teithio’n benodol i fan harddwch ar gyfer eich ymarfer corff.”

Er mwyn cael gwybod ble mae safleoedd hanesyddol, galwch heibio i wefannau Cof Cymru ac Archwilio. Dim ond os na fyddwch chi’n torri deddfwriaeth y dylech ymweld â’r ardaloedd hyn.