17 Rhag 2013

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn galw ar y cyhoedd i’w helpu i gael gwared ar droseddau casineb, er waethaf adroddiad a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos gostyngiad yn nifer y troseddau hyn.

Dangosodd Trosolwg y Swyddfa Gartref o droseddau casineb yng Nghymru a Lloegr fod nifer y troseddau casineb a gofnodwyd yn Nyfed-Powys wedi gostwng o 114 yn 2011/12 i 91 y flwyddyn ganlynol. Er i’r ffigurau hyn gael eu croesawu, mae’r Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Carl Langley wedi gofyn i’r cyhoedd a grwpiau cymunedol gydweithio â’r heddlu er mwyn riportio troseddau casineb o bob math.

“Mae neilltuo rhywun o ganlyniad i’w hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, neu anabledd yn gwbl annerbyniol. Gall pobl o’r grwpiau hyn deimlo’n unig ac yn agored i niwed, ac rydym wedi ymrwymo i wneud pob dim o fewn ein gallu i’w hatal rhag dioddef, a dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfiawnder pan fo troseddau’n cael eu cyflawni,” meddai.

Rhwng mis Ebrill a diwedd mis Tachwedd, roedd nifer y troseddau casineb sy’n cael eu riportio’n sefydlog ar 155. Yn ystod yr un cyfnod, gwelwyd cwymp arall sylweddol yn nifer y troseddau a riportiwyd - o 72 y llynedd i 56 yn 2013. Ond fel y pwysleisiodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Langley, nid yw’r heddlu’n bwriadu llaesu dwylo.

“Ym mis Hydref, cynhaliom ein Cynhadledd Troseddau Casineb Flynyddol. Unwaith yn rhagor, roedd y gynhadledd yn llwyddiannus dros ben. Ein Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb hyfforddedig oedd nifer o’r rhai a oedd yn bresennol. Swyddogion Heddlu neu Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu yn eich cymuned leol yw’r rhain sydd wedi gwirfoddoli i ddod yn Swyddogion Cymorth Troseddau Casineb, y tu hwnt i’w dyletswyddau dyddiol.”

“Mae’r swyddogion hyn yn darparu gwasanaeth penodol o safon uwch i ddioddefwyr troseddau casineb. Rwy’n credu ei bod hi’n hollbwysig fod y dioddefwyr hyn yn cael y lefel cymorth cywir pan maent ei angen, ac mae’r swyddogion heddlu a’r swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu hyn yno i wneud hynny.”

“Os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb, neu’n gwybod am rywun sydd wedi dioddef trosedd o’r fath, riportiwch e’. Os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus i riportio’r mater i’ch heddlu lleol, medrwch ei riportio i drydydd parti megis Cymru Ddiogelach, Gweld yn Glir neu Mencap. Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, galwch heibio i’n gwefan www.dyfed-powys.police.uk neu galwch y Tîm Amrywiaeth ar 101,” meddai.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys:

“Mae diogelu pobl sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth i’r Prif Gwnstabl a minnau. Rwyf eisiau sicrhau yr ymdrinnir â materion o’r fath yn gynnar er mwyn atal camdriniaeth rhag gwaethygu.” 

“Mae’n rhaid gwella ymwybyddiaeth o bobl sy’n agored i niwed yn ein cymunedau, a rhaid cefnogi’r rhai sydd mewn angen yn briodol.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Troseddau sy’n cael eu cyflawni yn erbyn pobl oherwydd pwy ydynt yw troseddau casineb - fel arfer am eu bod yn perthyn i leiafrif ethnig neu grefyddol neu oherwydd eu rhywioldeb.  

Mae troseddau casineb yn cwmpasu amrediad eang o ymddygiad, er enghraifft, cam-drin geiriol, graffiti hiliol neu homoffobig neu ymosodiad corfforol. Mae troseddau yn cael eu dosbarthu fel troseddau casineb os yw’r dioddefydd neu dyst yn eu hystyried felly.

Os ydych chi wedi dioddef troseddau casineb - nid eich bai chi oedd e’. Pwy bynnag ydych chi - mae gennych yr hawl i fyw eich bywyd yn rhydd rhag camdriniaeth a thrais. Does dim rhaid i chi oddef troseddau casineb.

Mae Troseddau Casineb yn cael effaith ddifrifol ar ein cymdeithas. Mae’n effeithio nid yn unig ar yr unigolion a ddioddefodd yr ymosodiad, ond hefyd ar eu teuluoedd a’u ffrindiau ac ar unrhyw un arall a fu’n dyst i’r drosedd. Mae llawer o aelodau o grwpiau lleiafrifol yn dioddef y troseddau hyn sy’n gallu amrywio o gam-drin geiriol i gam-drin systematig ac o bosibl, llofruddiaeth, dim ond oherwydd eu bod yn wahanol i bobl eraill. Yn anffodus mae troseddau casineb yn parhau i beidio â chael eu riportio yma yng Nghymru ac ar draws y DU.