26 Tach 2014

System gofrestru ar-lein am ddim yw Immobilise a ddefnyddir gan bob Heddlu yn y DU a delwyr ail law er mwyn gwirio pa un ai a yw’r eiddo a atafaelir neu a gynigir iddynt wedi’i ddwyn. Os felly, mae’n caniatáu iddynt ei ddychwelyd i’r perchennog, ac mae’n cynorthwyo â dwyn troseddwyr sydd â’r eiddo hyn yn eu meddiant i gyfiawnder.

Mae’r cynllun yn cael ei gyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn mynd i’r afael â dioddefwyr yn methu â darparu manylion llawn eiddo coll neu eiddo wedi’i ddwyn. Yn ogystal, y gobaith yw y bydd yn cynorthwyo’r heddlu â dwyn y rhai sy’n gyfrifol am ddwgyd eiddo a thrin yr eiddo i gyfiawnder.

Dywedodd y Rhingyll Diogelwch Cymunedol Darren Moore:

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi mabwysiadu partneriaeth lwyddiannus iawn â Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin ac wedi bod yn bresennol mewn digwyddiadau cymunedol ar gyfer annog aelodau o’r cyhoedd i gofrestru a diogelu eu heiddo.

“Dros y misoedd nesaf, bydd swyddogion yn cynnal sioeau teithiol mewn amryw o leoliadau yng Nghaerfyrddin a Llanelli er mwyn hyrwyddo’r gwasanaeth. Yn ystod y sioeau teithiol, byddwch chi’n medru siarad â swyddog a fydd yn nodi’ch manylion ac yn eich cofrestru ar gyfer y gwasanaeth.”   

Bydd Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn gweithio â delwyr ail law er mwyn hyrwyddo’r gwasanaeth hwn.

Ychwanegodd y Rhingyll Moore:

“Yn aml iawn yn ystod ymholiadau troseddol, mae delwyr ail law’n dod yn ddioddefwyr mewn cadwyn o eiddo wedi’i ddwyn pan mae asiantaethau gorfodi’r gyfraith yn atafaelu eiddo’n gyfreithiol fel rhan o’u hymchwiliad. Gallai gwiriad syml ar Immobilise atal colled o’r fath, yn ogystal â chynorthwyo asiantaethau gorfodi’r gyfraith o ran dwyn y rhai sy’n gyfrifol am weithgarwch troseddol i gyfiawnder.” 

“Byddwn yn cynghori’r cyhoedd i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn a hyrwyddo’r arfer hwn a fydd yn helpu i leihau nifer y bobl sy’n dioddef trosedd o’r fath.” 

Beth Allwch Chi Gofrestru?
Gallwch roi eitemau electronig megis ffonau symudol, gemwaith, beiciau a nwyddau gwerthfawr adnabyddadwy eraill ar eich rhestr.
Gellir defnyddio Immobilise i gofrestru unrhyw eitem sydd â gwneuthuriad, model a rhif cyfresol, e.e. ffôn symudol, cyfrifiadur, chwaraewr MP3, ac ati.
Gallwch riportio eitem wedi’i golli neu’i ddwyn yn uniongyrchol trwy eich cyfrif Immobilise a bydd y wybodaeth yn ymddangos ar gronfa ddata Genedlaethol yr Heddlu ar gyfer Offer wedi’i Ddwyn.
Sut all Immobilise Helpu os Caiff eich Eiddo ei Ddwyn neu’i Golli
Gall Immobilise helpu’r heddlu i ddychwelyd eiddo i’w wir berchennog yn gyflym. Mae hefyd yn cael ei archwilio’n ddyddiol gan asiantaethau adfer eiddo a swyddfeydd eiddo coll.
Cofrestrwch eich Eiddo
Crëwch gyfrif yn rhad ac am ddim ar Immobilise a dechrau ychwanegu manylion eich eiddo. Gallwch gynnwys lluniau a thystysgrifau perchnogaeth.
I gofrestru eich ffôn symudol, bydd angen y rhif IMEI 15 digid. Gellir cael y rhif hwn trwy bwyso *#06# ar y bysellbad neu fe’i gwelir ar sticer o dan y batri. Os cewch drafferth i ddod o hyd i’ch rhif IMEI, cysylltwch â’ch cwmni ffôn.

Lleoliadau Sioeau Teithiol

03/12/14  Trostre
05/12/14  Argos Rhydaman
10/12/14 Tref Caerfyrddin
11/12/14 Trostre
12/12/14 Argos Rhydaman
17/12/14 Trostre
19/12/14 Trostre
22/12/14 Tref Caerfyrddin