16 Ion 2018

Ar ddydd Gwener 12 Ionawr 2018, daeth Mr Ian Miles yn Aelod o Urdd Frenhinol Fictoria am ei waith o ran cefnogi’r Teulu Brenhinol. Urddwyd Mr Miles â’r anrhydedd yn ei gartref gan Arglwydd Raglaw Dyfed Ei Mawrhydi, Miss Sara Edwards, ac Arglwydd Raglaw Powys Ei Mawrhydi, yr Anrhydeddus Foneddiges Shân Legge-Bourke DCVO.  Roedd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, Mr Mark Collins, hefyd yn bresennol. Gwobrwyir Urdd Frenhinol Fictoria yn ôl disgresiwn Ei Mawrhydi’r Frenhines er mwyn cydnabod gwasanaeth personol neilltuol i’r Frenhines ac aelodau o’r Teulu Brenhinol.

Tan ei ymddeoliad diweddar, roedd Mr Miles yn ei hanner canfed flwyddyn gyda Heddlu Dyfed-Powys. Ymunodd â’r heddlu yn 1968 fel cadét, a daeth yn swyddog yn 1970 cyn dringo’r rhengoedd i ddod yn Brif Arolygydd. Yn dilyn ei ymddeoliad fel swyddog, ail-ymunodd â’r heddlu mewn rôl sifilaidd, yn gyntaf fel pennaeth trwyddedu arfau saethu, ac yna fel uwch reolwr yr Adran Gweithrediadau Arbenigol a Chydlynydd Diogelwch yr heddlu.

Yn ystod ei 50 mlynedd, gwnaeth Mr Miles gynllunio a chynnal diogelwch yn ystod sawl Ymweliad Brenhinol. Yn ogystal, goruchwyliodd ymweliad yr Arlywydd Clinton â Gŵyl y Gelli, rheolodd ymateb yr heddlu i Brotestiadau Tanwydd 2000, a goruchwyliodd ymateb yr heddlu i’r achos o glwy’r traed a’r genau yn 2001. Yn 2012, ef oedd yn gyfrifol am ras gyfnewid y pastwn Olympaidd a Thaith Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines. Yn fwy diweddar, cynorthwyodd â’r trefniadau diogelwch ar gyfer uwch-gynhadledd NATO yn 2014 a Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn 2017.

Ar ôl i Mr Miles gael ei urddo, dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins, “Roedd hi’n fraint ac anrhydedd cael bod yn bresennol adeg urddo Ian Miles, sydd wedi gwasanaethu’r Teulu Brenhinol a phreswylwyr Dyfed-Powys yn anhunanol drwy gydol ei yrfa â’r heddlu. Mae’n briodol bod Ian yn derbyn Urdd Frenhinol Fictoria am ei ffyddlondeb a’i ymrwymiad i’r heddlu dros 50 mlynedd.”