11 Gor 2017

Wythnos diwethaf, lansiodd Heddlu Dyfed-Powys ymgyrch i helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i fwynhau’r hyn sydd gan yr ardaloedd i’w gynnig yn ddiogel dros yr haf. 

Mae’r ymgyrch, sydd â’r teitl #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, mynyddoedd a’r digwyddiadau yn y pedair sir.

Mae #JoioHDP yn ymwneud â rhoi cyngor diogelwch i bobl a allai eu hatal rhag bod angen cymorth yr heddlu'r haf hwn.

Wrth i nifer o ymwelwyr ymweld â’r ardal, mae ein ffyrdd yn prysuro hefyd ac mae swyddogion yn atgoffa gyrwyr a beicwyr i fod yn ofalus ar y ffyrdd gan yrru’n ddiogel a pheidio â rhoi eu hunain na defnyddwyr eraill y ffyrdd mewn perygl.

Mae’r heddlu’n defnyddio cyfuniad o addysgu a gorfodi er mwyn ceisio cael defnyddwyr y ffyrdd i ddeall effaith eu gweithredoedd. Cynhelir nifer o ymgyrchoedd traffig y ffyrdd yn ystod y flwyddyn sy’n canolbwyntio ar ffactorau achosol gwrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Mae’r ymgyrchoedd yn dilyn y 5 neges angheuol, sef: 

  • Wrth yrru o dan ddylanwad cyffuriau neu ddiod, fe allech ladd neu anafu’ch hun neu eraill yn ddifrifol

  • Arafwch. Rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o ladd rhywun rydych chi’n ei daro ar gyflymder o 35mya na 30mya 

  • Gall cerbyd fod yn arf angheuol os yw’n cael ei yrru’n beryglus

  • Gwisgwch eich gwregys. Os na fyddwch chi’n gwneud hyn, rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o farw

  • Diffoddwch eich ffôn symudol cyn gyrru i ffwrdd, a pheidiwch â’i ddefnyddio wrth yrru 

Mae’r rhain yn ychwanegol i batrolau arferol ac ymgyrchoedd ad hoc sy’n digwydd.

Dywedodd y Rhingyll Justin Williams o Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro:

“Oherwydd yr ardal rydyn ni’n byw ynddi, rydyn ni’n denu nifer fawr o ymwelwyr sy’n teithio ar ein ffyrdd yn ogystal â’r bobl sy’n byw yma. Rydyn ni eisiau i bob gyrrwr a beiciwr fod yn ofalus. Gall pawb sy’n defnyddio’r ffyrdd gyfrannu tuag at wneud ein ffyrdd yn fwy diogel drwy yrru neu reidio eu cerbydau’n gyfrifol a chydymffurfio â’r deddfwriaethau traffig ffyrdd amrywiol. Os yw unigolion yn dewis peidio ag ufuddhau i’r gyfraith, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd camau gorfodi er mwyn dylanwadu ar ymddygiad gyrwyr a beicwyr modur.

Mae ein neges yn glir – Dylech #JoioHDP yn ddiogel –  Byddwch yn ofalus ar ein ffyrdd.”

DIWEDD

11.07.17