21 Gor 2015

Lansiwyd Addewid Paul, sef ymgyrch sy’n anelu i leihau trais oherwydd alcohol, yng Ngheredigion ddydd Gwener 10 Gorffennaf.

Cynhaliwyd y lansiad ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ei gwneud hi’n ymgyrch llwyddiannus ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Roedd Paul Pugh, dioddefydd ymosodiad ffyrnig direswm a fydd bydd yn gwella’n llwyr o’i anafiadau, yn bresennol yn y digwyddiad gyda’i fam.

Gadawyd Paul Pugh, sydd nawr yn 34 oed, mewn coma am ddeufis yn dilyn ymosodiad direswm ar Ionawr 6, 2007. Dedfrydwyd pedwar dyn i’r carchar o ganlyniad i’r ymosodiad.

Er gwaetha’r ffaith na fydd byth yn gwella’n llwyr o anafiadau a arweiniodd ato’n gorfod dysgu sut i gerdded a siarad eto, mae Paul wedi defnyddio’i brofiad mewn modd dewr iawn i ymgyrchu yn erbyn trais oherwydd alcohol.

Dywedodd Paul Pugh: “Rwy’n hynod falch bod ymgyrch Addewid Paul yn cael ei lansio yng Ngheredigion. Dydw i ddim eisiau i unrhyw un yn y byd fynd trwy’r hyn rydyn ni’n mynd drwyddo. Mae fy nheulu, fy ffrindiau, Cwmaman Unedig, fy therapyddion, Headway a’r gymuned i gyd wedi dioddef effaith yr ymosodiad, pan adawyd fi o fewn trwch blewyn i golli fy mywyd am ddim rheswm o gwbl. Yr ymgyrch hon yw fy ffordd i o wneud rhywbeth cadarnhaol ar ôl yr hyn a ddigwyddodd. Rwy’n gobeithio y bydd fy stori i a gweld effaith trais arnaf i yn ei rwystro rhag digwydd i rywun arall.”

Mynychodd Mark Williams AS y digwyddiad ac roedd yn llwyr gefnogol o’r ymgyrch gan ddweud y bydd yn cynnig yr ymgyrch hon yn Nhŷ’r Cyffredin.

Roedd y Prif Arolygydd Nicola Carter a’r Arolygydd Rose Ann Lloyd o Heddlu Dyfed-Powys hefyd yn bresennol, ynghyd â chynrychiolwyr o Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol, trwyddedu, grwpiau ieuenctid ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, sydd wedi datgan eu cefnogaeth tuag at yr ymgyrch.

Yn y lansiad, dangoswyd rhaglen ddogfen 15-munud am yr ymosodiad ar Paul. Mae’n cychwyn gyda’r alwad 999 i’r gwasanaethau brys yn dilyn yr ymosodiad, a ddigwyddodd y tu allan i’r Old Cross Inn yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin.

Mewn darn o ffilm teledu cylch cyfyng ingol, mae gwylwyr yn gweld Paul yn mynd i mewn i’r Old Cross Inn gyda’i ffrindiau o dîm pêl-droed Cwmaman, ac yn gadael ar ei ben ei hun cyn cael ei amgylchynu gan ei ymosodwyr a fu’n bwrw ac yn cicio ei ben a’i gorff mewn ymosodiad dinistriol.

Mae’r darn ffilm, sy’n dangos yr olygfa’n ddramatig, er nad yw’n dangos yr ymosodiad yn glir, wedi ei ryddhau gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed-Powys ar gais Paul. Bydd yn cael ei ddangos mewn ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid ledled Powys fel rhan o’r ymgyrch.

Dywedodd y Prif Arolygydd Nicola Carter, Comander Sir Ceredigion: “Mae stori Paul yn un ingol ac yn dangos yn glir beth yw canlyniadau dinistriol trais oherwydd alcohol. Bydd rhannu ei raglen ddogfen ynghylch ei brofiad a’r effaith y mae wedi ei gael ar ei fywyd ef ac ar fywydau aelodau ei deulu yn rhoi rhybudd eglur i eraill a, gobeithio, yn gwneud iddynt feddwl ddwywaith cyn cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad treisgar. Mae’r ymgyrch hefyd yn annog pobl i yfed llai o alcohol pan ar noson allan gan ein bod yn gwybod y gall alcohol gael effaith enfawr ar ymddygiad rhywun. Dangoswch eich cefnogaeth i’r ymgyrch hwn a llofnodwch Addewid Paul.”

· Arwyddwch Addewid Paul - arwyddwch i ddangos eich cefnogaeth i’w ymgyrch ac addo i beidio byth â chaniatáu ymddygiad treisgar, i gerdded i ffwrdd o ymddygiad ymosodol a thrais, ac i annog ffrindiau a pherthnasau i wneud yr un peth. Galwch heibio i www.causes.com/paulspledge