15 Medi 2015

Mae Cadetiaid Heddlu yn Rhydaman wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf ers iddynt gael eu recriwtio ac maen nhw wedi cwrdd â’u harweinwyr.

Dewiswyd ugain unigolyn ifanc o flwyddyn 10 ac 11 yn Ysgol Dyffryn Aman i gymryd rhan yn y peilot a byddant yn cael mewnwelediad unigryw i’r ffordd y mae’r Gwasanaeth Heddlu’n gweithio. Byddan nhw’n cael iwnifform a byddant yn dysgu am weithdrefnau a phwerau’r heddlu, yn cymryd rhan mewn cystadlaethau, ac yn cynorthwyo a dylanwadu ar dimoedd plismona lleol i wella’r gwasanaeth rydyn ni’n cynnig i’n cymunedau.

Ond nid yw’n ymwneud â phlismona’n llwyr. Y Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol yw’r unig grŵp ieuenctid lifrog sy’n rhoi 3 awr o’u hamser y mis ar gyfartaledd i weithio yn eu cymunedau ar brosiectau atal trosedd a gweithredu cymdeithasol.

Bydd sesiynau’n cael eu harwain gan swyddogion, staff a gwirfoddolwyr yr heddlu ledled Sir Gaerfyrddin. Yr arweinydd tîm yw’r Rhingyll Kerry Scoberg. Mae’n cael ei gefnogi gan y Rhingyll Dominic Jones, PC Steve Morris, PC Mel Watts, PC Arwel Davies, PC Tom Draycott, SCCH Dayton Hughes a’r Arolygydd Gwirfoddol Cairn Newton.

Mae gan y tîm amrediad o sgiliau, cymwysterau a hyfforddiant a fydd yn sicrhau bod y Cadetiaid yn cael amser diddorol ac amrywiol ac yn datblygu sgiliau newydd, yn cael anturiaethau, ac yn gwneud ffrindiau newydd yn ogystal â darganfod sut beth ydyw i fod yn rhan o Heddlu Dyfed-Powys.

Dywedodd y Rhingyll Kerry Scoberg, “Mae’n dda iawn gennyf arwain y tîm cyntaf o gadetiaid heddlu yn Rhydaman. Ry ni’n falch iawn o’r ymateb rydyn ni wedi derbyn wrth athrawon a disgyblion yr ysgol. Ymgeisiodd dros tri deg o ddisgyblion ac roedd ceisiadau ugain ohonynt yn llwyddiannus.”

Mae Kerry wedi bod yn swyddog gyda Heddlu Dyfed-Powys ers 1994, ac yn Rhingyll ers 2001. Mae ganddo gymwysterau mewn achub bywyd a chymorth cyntaf ac roedd yn hyfforddwr yr heddlu ar gyfer hunanamddiffyn/diogelwch swyddogion.

Mae Kerry’n cael ei gefnogi gan PC Steve Morris. Daw Steve o Dycroes yn Rhydaman yn wreiddiol, ac mae’n gyn-ddisgybl o Ysgol Dyffryn Aman. Ymunodd â’r heddlu fel cwnstabl gwirfoddol yn 1996. Yn ddiweddarach, yn 2001, ymunodd fel Cwnstabl Heddlu.Mae ganddo nifer o gymwysterau hyfforddi achrededig, ac astudiodd wyddor chwaraeon yn y coleg.

Dywedodd Steve, “Mae’n dda iawn gennyf helpu â’r Cadetiaid Heddlu. Rwy’n credu ei fod yn gyfle gwych i gymryd rhan yn y gymuned leol, cael gwybod am waith yr heddlu a gweithio gyda phobl leol ar brosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.”

Hefyd ar y tîm y mae PC Mel Watts, sy’n gyn Uwch-ringyll gyda’r fyddin. Yn y fyddin, roedd Mel yn gyfrifol am ddriliau, disgyblaeth, hyfforddi, lles a logisteg ymysg pethau eraill.

Dywedodd PC Mel Watts, “Mae gen i lawer o sgiliau o’m rolau blaenorol yn y fyddin, gweithio gyda’r gwasanaeth prawf, a hyfforddi rygbi a fydd o fudd i’r cadetiaid. Bydd yr anturiaethau fyddan nhw’n cael a’r sgiliau bywyd fyddan nhw’n dysgu fel cadetiaid, yn eu helpu am weddill eu bywydau.”