04 Tach 2019

Ar 1 Tachwedd, lansiwyd menter newydd a fydd yn anelu i ddargyfeirio troseddwyr lefel is rhag y system cyfiawnder troseddol a lleihau aildroseddu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Bydd y Cynllun Dargyfeiriol yn galluogi troseddwyr cymwys i gael y cymorth a'r arweiniad sydd angen arnynt i gadw allan o'r system cyfiawnder troseddol. Dim ond unigolion sydd wedi cyflawni trosedd lefel is ac sy'n gymwys ar gyfer gwarediad tu allan i'r llys fydd yn cael eu derbyn ar gyfer y cynllun. Bydd unigolion sydd wedi'u hadnabod fel y rhai sydd fwyaf tebygol o droseddu'n cael eu trin drwy warediadau cyfiawnder troseddol traddodiadol.

Cychwynnwyd treial llwyddiannus o’r cynllun yn 2016 fel Cynllun Braenaru ar gyfer Merched yn Sir Benfro. Ehangwyd hyn yn 2018 i gynllun dargyfeiriol ar gyfer pob troseddwr cymwys yn Sir Benfro, gyda'r nod o gyflwyno'r cynllun ar draws yr ardal heddlu.

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

"Mae'n dda gennyf fod mewn sefyllfa i weld y Cynllun Dargyfeiriol newydd yn dwyn ffrwyth yn yr heddlu. Mae hyn yn ddatblygiad sylweddol o'n cynllun peilot cychwynnol, a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar droseddwyr benywaidd. Yn hollbwysig, mae'n rhoi ail gyfle i bobl. Pan mae pobl yn ymuno â'r system cyfiawnder troseddol, mae hwn yn gyfle iddynt fynd trwy gynllun dargyfeiriol, a fydd yn gweithio gyda nhw fel person er mwyn ceisio deall y rhesymau dros eu hymddygiad, a rhoi cymorth priodol iddynt. Mae tystiolaeth yn dangos bod hyn yn lleihau aildroseddu. Drwy leihau'r troseddu, yn amlwg, byddwn ni'n lleihau nifer y dioddefwyr yn yr ardal heddlu, a dim ond peth da y gall hwnnw fod i'n cymunedau.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda Gofal a Chymorth Pobl, sydd wedi derbyn y cytundeb i ddarparu'r cymorth ac arweiniad hollbwysig i droseddwyr o fewn y cynllun dargyfeiriol."

Fel rhan o'r Grŵp Pobl, mae Cymorth a Gofal Pobl yn ddarparwr gwasanaethau gofal a chymorth blaenllaw i bobl sy'n byw yng Nghymru a De Orllewin Lloegr. Y bwriad yw gwella bywydau a galluogi annibyniaeth.

Dywedodd Annette Brenchley, Rheolwr Ardal Sir Benfro a Cheredigion, Gofal a Chymorth Pobl: 

"O safbwynt darparwr, mae'n fraint cyflwyno menter sy'n newid diwylliant. Ar ôl gweithio ar y prosiect peilot, gwn fod hwn yn gynllun sy'n lleihau galw ar wasanaethau eraill, yn cael effaith gadarnhaol ar y rhai sy'n cymryd rhan yn y rhaglen dargedig o ymyriadau, ac yn gwneud ein cymunedau'n fwy diogel drwy leihau aildroseddu."

Ychwanegodd CHTh Llywelyn:

"Mae'r fenter hon yn ceisio mynd i'r afael â gwraidd troseddu a materion iechyd a chymuned cysylltiedig. Bydd yr ymagwedd amlasiantaeth hon yn ceisio mynd i'r afael ag ymddygiad troseddol yn gynt o lawer yn ystod taith troseddu rhywun, a gwella ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth, a mynediad atynt, ar gyfer troseddwyr sy'n cyflawni troseddau lefel is."

Yn ddiweddar, siaradais â Maria Hardwick, sydd, fel llawer, wedi bod trwy gyfnod anodd. Ar ôl dod i gysylltiad â'r heddlu, rhoddwyd cyfle iddi fod yn rhan o'r Cynllun Braenaru Merched yn Sir Benfro, a derbyniodd y cynnig hwnnw. Hoffwn ddiolch i Maria am fod yn ddewr ac yn barod i siarad yn gyhoeddus am ei phrofiad."

Maria Harwick a Dafydd Llywelyn

Maria Harwick a Dafydd Llywelyn

Wrth siarad am ei phrofiad ar y cynllun dywedodd Maria

“Roedd yn ymyriad gwerthfawr roeddwn wir ei angen....” “Rwy'n teimlo fy mod i'n cael fy nghefnogi. Ni wnaeth neb fy marnu na gwneud rhagdybiaethau, felly, oedd, roedd y profiad yn werthfawr iawn i mi.”..... “Byddwn yn argymell y Cynllun Braenaru'n gryf. Os alla i newid, gall unrhyw un newid.

Dilynwch y ddolen i glywed PCC Llywelyn yn siarad am y cynllun ac i wrando ar stori Maria

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins:

"Bydd y fenter hon yn darparu ymyrraeth a chymorth wedi'i deilwra i'r rhai sy'n cael eu derbyn ar gyfer y cynllun mor gyflym â phosibl. Gall nifer o droseddwyr lefel is, fel Maria, fod yn ddioddefwyr eu hunain, a'r gobaith yw y bydd y cymorth y byddant yn ei dderbyn yn eu helpu i fynd i'r afael â materion gwaelodol, adeiladu perthnasau cadarnhaol, a lleihau aildroseddu ledled Dyfed-Powys.