09 Meh 2014

Ar hyn o bryd, mae swyddogion Ceredigion wrthi’n ceisio sefydlu cynllun Gwarchod Ffermydd yn yr ardal ar y cyd ag Undeb Amaethwyr Cymru, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Cyswllt Ffermio a Chynghorwyr lleol. Partneriaeth yw Gwarchod Ffermydd rhwng y gymuned ffermio a’r heddlu. Mae’n hyrwyddo gwyliadwriaeth a chyswllt, nid yn unig rhwng y ffermwyr ond â’r heddlu hefyd.

Amcanion Gwarchod Ffermydd:
• Lleihau’r cyfleoedd i gyflawni troseddau
• Cryfhau’r ysbryd cymunedol a chael pawb i gydweithio er mwyn diogelu eu heiddo
• Gwella cyswllt rhwng y gymuned amaethyddol a’r heddlu
• Riportio digwyddiadau amheus pan fyddant yn digwydd.

Dywedodd PCSO Trish Smith:
“Bydd yr heddlu’n gwneud pob dim fedrwn i helpu, ac un o’r pethau pwysicaf y gall y gymuned ffermio wneud yw’n helpu i adeiladu darlun cudd-wybodaeth o bwy sy’n ymddwyn yn amheus o gwmpas ffermydd. Trefnir nifer o ladradau amaethyddol ymlaen llaw. Gall troseddwyr wirio eiddo er mwyn asesu diogelwch ac adeiladau, a medrwch chi ein helpu yn hynny o beth.”

Nid oes tâl ar gyfer ymuno â Gwarchod Ffermydd, a bydd yn helpu i wella cyfathrebu rhwng ffermwyr a’r heddlu er mwyn lleihau’r cyfleoedd ar gyfer trosedd a fandaliaeth. Yn ogystal â lladradau tai a chlosydd fferm, bydd y cynllun yn mynd i’r afael â materion megis tipio anghyfreithlon, gyrru allffordd anghyfreithlon a lladradau da byw.

Ychwanegodd, “Bydd Gwarchod Ffermydd yn galluogi swyddogion i gynghori ffermwyr ar faterion megis atal trosedd, a darparu mynediad at asiantaethau partner sy’n medru helpu â’r heriau maen nhw’n wynebu. Bydd y cynllun hefyd yn galluogi’r Heddlu i dderbyn adborth gwerthfawr fel ein bod ni’n medru gwella’r cynllun lle bo angen er mwyn sicrhau bod Ceredigion yn parhau’n un o’r llefydd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr. Cynhelir y cyfarfod gwarchod ffermydd nesaf am 7.30 o’r gloch nos Iau 11 Medi yng Ngwesty Llanina, Llanarth. Byddwn yn annog pawb o’r gymuned ffermio leol i fod yn bresennol.” 

Hefyd yn gysylltiedig â’r cynllun y mae Smartwater, sy’n medru cynnig system godio fforensig hylyfol arloesol. Mae hi bron yn amhosib cael gwared ar yr hylif. Nid yw’n bosibl i’r llygad noeth ei weld, ond mae’n goleuo’n llachar o dan golau uwchfioled.

Unwaith iddo gael ei roi ar eitemau gwerthfawr megis offer fferm trwm, bydd hylif SMARTWATER yn rhoi cod tebyg i god DNA i bob defnyddiwr, gan ddarparu eiddo â chyswllt fforensig yn ôl i’r perchennog.

Dylai ffermwyr sydd eisiau ymuno â’r cynllun alw’r rhif difrys 101 a gadael eu manylion er sylw P.C.S.O 8016 Trish Smith. Gall partïon â diddordeb hefyd gysylltu drwy anfon e-bost at trisha.smith@dyfed-powys.pnn.polce.uk