02 Rhag 2014

Heddiw, lansiodd y Swyddfa Gartref Gynllun ar y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, ac mae Dyfed-Powys wedi mynd yn fyw yn syth.

Mae’r cynllun gwirfoddol, a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref fis Ebrill, yn rhan o ystod o fesurau a fydd yn cyfrannu at ostyngiad yn y defnydd cyffredinol o stopio a chwilio, yn arwain at weithdrefnau stopio a chwilio gwell wedi’u harwain gan gudd-wybodaeth, a chanlyniadau mwy effeithiol.

Meddai’r Prif Gwnstabl Simon Prince, “Rydyn ni’n hyderus ein bod ni’n defnyddio pwerau Stopio a Chwilio’n briodol yn Nyfed-Powys, ac rydyn ni’n falch o gael cyfle i gynyddu lefel y tryloywder i’r maes pwysig hwn o’n gwaith.”

Mae pob un o’r 35 heddlu sy’n mynd yn fyw heddiw wedi gweithredu holl agweddau’r cynllun er mwyn:
- cynyddu tryloywder drwy gofnodi holl ganlyniadau gweithdrefnau stopio a chwilio a pha un ai a oes cysylltiad rhwng y sail dros y chwiliad a’r canlyniad;
- cyfyngu ar y defnydd o bwerau “dim amheuaeth” Adran 60;
- rhoi cyfle i aelodau o’r cyhoedd arsylwi ar weithdrefn stopio a chwilio; a
- chyflwyno sbardun cwynion cymunedol – gan sicrhau fod cwynion yn cael eu monitro a’u craffu’n gywir.
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May: “Ni ddylai neb gael ei stopio ar sail ei hil neu ethnigrwydd. Mae’r pwerau hyn yn hollbwysig yn y frwydr yn erbyn trosedd pan maen nhw’n cael eu defnyddio’n gywir. Fodd bynnag, rhaid eu defnyddio’n deg a dim ond pan fod angen – ac mewn ffordd sy’n cynyddu hyder y cyhoedd yn hytrach na’i danseilio. Rwy’n falch iawn bod y Cynllun ar y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio wedi’i lansio heddiw.

“Mae diwygio’r defnydd o bwerau stopio a chwilio yn arbed amser swyddogion ac yn cynyddu tryloywder o fewn y gymuned leol. Mae ein diwygiadau stopio a chwilio yn gweithio. Mae nifer y chwiliadau i lawr o dan y llywodraeth hon o 15% yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Ond ni allwn fforddio llaesu dwylo a rhaid i ni sicrhau y gall y cyhoedd ddal yr heddlu i gyfrif am eu defnydd o’r pwerau hyn.” 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r defnydd o Stopio a Chwilio yn Nyfed-Powys, galwch heibio i http://dyfed-powys.police.uk/cy/what-we-do/stop-and-search