17 Rhag 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio’n gwefan heddlu newydd, sy’n cynnwys ffyrdd newydd i’r cyhoedd gysylltu â ni, drwy’r wefan, er mwyn riportio trosedd neu ddigwyddiad.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Simon Powell, “Ry ni’n gyffroes iawn ynglŷn â’r safle newydd a’r gallu gwell y bydd yn cynnig i bawb sy’n ei defnyddio i gael mynediad i’n gwasanaethau. Y prif newid yw’r ffordd newydd y gall pobl riportio troseddau i ni drwy lenwi ffurflen ar-lein, ar wahân i’r troseddau hynny sydd angen ymateb di-oed. Hwn yw’r cam cyntaf ymlaen yn ein rhaglen o waith ar gyfer gwella’r modd y mae pobl yn medru cael mynediad at ein gwasanaethau.

“Dewiswyd cynllun y dudalen gartref yn dilyn pleidlais gyhoeddus ym mis Hydref ac mae’n dangos tri maes gwybodaeth allweddol, sef yr ymgyrchoedd a’r negeseuon cyfredol y mae’r heddlu’n eu hyrwyddo, gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn ein cymunedau a’r tudalennau mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr â’r safle.

"Gwyddwn fod y safle’n derbyn cyfartaledd o 25,000 ymwelydd unigol y mis, ac o’r rhain, mae 45% yn defnyddio cyfrifiadur pen desg, mae dros dreian yn defnyddio ffôn symudol, ac mae bron 20% yn defnyddio tabled. Rydyn ni wedi sicrhau y bydd y cynllun newydd yn gweithio’n dda ar bob dyfais. 

“Mae’r cynnwys sydd gennym ar y safle hefyd yn bwysig ar gyfer diwallu anghenion ein cymunedau. Hyd yn hyn eleni, y tudalennau mwyaf poblogaidd yw ‘Ymunwch â’r Heddlu’; ‘Newyddion’; ‘Eich Ardal Chi’ a ‘Cysylltwch â Ni’, felly rydyn ni wedi gwneud hi mor hawdd â phosibl i gael mynediad i’r tudalennau hyn yn syth o’r dudalen gartref.

“Mae’r safle newydd yn gam arall ymlaen tuag at wella’r ffordd y gall pobl gael gwybodaeth am y gwaith rydyn ni’n gwneud yn Nyfed-Powys. Yn ogystal, mae mwy a mwy o’n timoedd plismona bro lleol nawr yn defnyddio Twitter er mwyn cyflwyno negeseuon lleol i bobl sy’n byw yn y cymunedau maen nhw’n diogelu.

“Y cychwyn yn unig yw hwn. Rydyn ni’n gweithio ar nifer o brosiectau eraill cyffrous a fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl gysylltu â ni a defnyddio’n gwasanaethau, a fydd yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn nesaf.”