20 Tach 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dathlu gwaith swyddogion a staff drwy lansio Gwobr #Gofalu - ond mae angen eich help chi.

Anogir unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â’r heddlu i enwebu’r unigolion sydd wedi gwneud mwy na’r disgwyl wrth ddarparu gofal a chefnogaeth eithriadol.

Gallai hyn gynnwys cwnstabl sydd wedi sicrhau bod dioddefydd yn cael y newyddion diweddaraf ynglŷn â sut mae ymchwiliad yn symud yn ei flaen, neu swyddog cyswllt teuluoedd sydd wedi cefnogi teulu ar adegau trasig neu swyddog ysgolion sydd wedi helpu pobl ifanc i ymdopi â materion anodd.

Mae’r wobr hefyd yn berthnasol i aelodau staff sydd wedi bod yn amhrisiadwy i grwpiau yn y gymuned, drwy helpu cynnal ymgyrchoedd diogelwch, neu drwy roi sicrwydd mewn cyfarfodydd Partneriaid a Chymunedau’n Cydweithio, neu rywun sydd wedi cefnogi dioddefydd neu dyst i drosedd yn ystod digwyddiad trawmatig.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Collins: “Rydym yn gofyn i’r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu i fynegi eu barn ynghylch pwy sydd wedi mynd y tu hwnt i ofynion eu dyletswydd i wasanaethu eu cymunedau.

“Mae ein staff ni ar reng flaen plismona, ac mae’r wobr #Gofalu hon yn gyfle i ddiolch iddynt am yr ymdrechion y maent yn eu gwneud.

“Hoffem glywed gan unrhyw un sydd wedi cael profiad cadarnhaol gydag aelod o deulu Heddlu Dyfed-Powys. Nid yw o bwys os oedd eu cysylltiad â’r heddlu’n un byr.

“Edrychwn ymlaen at gael eich enwebiadau, a chlywed gan bobl sydd wedi bod yn ddiolchgar am gymorth ein cydweithwyr.”

Caiff y wobr ei chyflwyno yn seremoni Wobrwyo’r Heddlu a gynhelir ar yr 22ain o fis Mawrth.

Lansiwyd y categori gwobr #Gofalu yn y digwyddiad a gynhaliwyd eleni, ac roedd e’n llwyddiant ysgubol, gydag ymhell dros fil o enwebiadau yn cael eu derbyn.

Graham Jennings, sydd yn Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu, a enillodd bleidlais y bobl am yr ymroddiad a ddangosodd wrth gefnogi pobl y Drenewydd, lle y mae’n gweithio.

Gellir cyflwyno enwebiadau drwy e-bostio AnnualAwards@dyfed-powys.pnn.police.uk

Fel arall, cewch ysgrifennu at: Gwobr #Gofalu, d/o. Cyfathrebu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF.

Os gwelwch yn dda, nodwch enw’r unigolyn yr ydych yn enwebu, a’ch rhesymau dros wneud hynny (gan roi cymaint o fanylion ag sy’n bosib), yn ogystal â’ch enw a’ch rhif cyswllt. Y dyddiad cau yw dydd Gwener, y 1af oRagfyr.