05 Meh 2014

Mae Safonau Masnach Ceredigion, tîm Plismona Bro Dyfed-Powys a Chyngor Cymunedol Llanbadarn Fawr wedi uno i sefydlu Parth Rheoli Galwadau Digroeso  newydd – y cyntaf o’i fath yng Ngheredigion, ar gyfer ardal Parc Yr Onnen a Chwrt Yr Onnen yn Llanbadarn Fawr er mwyn atal masnachwyr twyllodrus.

Mae Parth Galw Digroeso yn ardal lle gall trigolion sydd wedi nodi nad ydynt yn dymuno derbyn ymweliadau digymell i’w cartrefi (galwadau digroeso) gan fusnesau.  Sefydlir y parth gan Wasanaeth Safonau Masnach y Cyngor Sir sydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys a grwpiau cymunedol lleol.

Bwriad Sefydlu Parth Rheoli Galwadau Digroeso yw lleihau troseddau ar garreg y drws drwy nodi parth lle na chroesawir pobl yn galw wrth y drws.  Dangosir Parth Rheoli Galwadau Digroeso gan arwyddion a roddir ar bolion lampau a gall  defnydd o sticeri ar ddrws ffrynt neu ffenestr preswylwyr atgoffa unrhyw fasnachwr na chroesawir masnachwyr mewn cartref o fewn y Parth. 

Nid yw Parthau Rheoli Galwadau Digroeso  yn gwahardd galwadau digroeso nac yn creu parthau gwahardd, fodd bynnag gallant fod yn effeithiol yn atal masnachwyr  digroeso digydwybod rhag cysylltu gyda phobl sydd yn byw yn y parthau a rhoi hyder iddynt ddweud “Na”

Gall parthau amrywio mewn maint i’r rhai sydd yn cynnwys fflatiau o fewn cartref gofal preswyl i filoedd o gartrefi ar ystâd breswyl.  Sefydlir hwy naill ai mewn ymateb i ddigwyddiadau, gwybodaeth leol, neu pan geir cais – ond maent i gyd yn dilyn proses ymgynghori gynhwysfawr.

Gosodir arwyddion mewn man amlwg o fewn y parth, a gellir gweld map o’r parth a gwybodaeth ynglŷn ag ef ar wefan Safonau Masnach Ceredigion er mwyn sicrhau nad oes gan fusnesau esgus ond i anrhydeddu cais y preswylwyr iddynt beidio â galw.  Hysbysir cwmniau cyfleustodau dilys ynglŷn â’r cynllun drwy Gymdeithas Adwerthu Ynni.

Dywedodd Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu Harriet Bergmanski

“Er nad yw galw diwahoddiad yn anghyfreithlon ar hyn o bryd, mae’n arfer nad yw’r rhan fwyaf o bobl yn dymuno. Gall rhai pobl deimlo bod galw diwahoddiad yn fygythiol, brawychus ac ymwthiol, heb sôn am fod yn annymunol a rhwystredig ar adegau. Ein blaenoriaeth yw gweithio gyda’n partneriaid a’r cymunedau rydym yn gyfrifol amdanynt i ddiogelu’n preswylwyr rhag masnachwyr twyllodrus a galwyr diwahoddiad digroeso. Gall parthau rheoli Galw Diwahoddiad atal galwyr diwahoddiad diegwyddor rhag mynd at bobl sy’n byw yn y parthau hyn, ond yn bwysicach fyth, medrant roi’r hyder i bobl ddweud “Na”.”

Dywedodd y Cynghorydd Paul James:

“Mae’r cynllun ynglŷn â chreu cymuned ddiogelach.  Mae’n helpu i atal masnachwyr twyllodrus a galwadau digymell, ond hefyd mae’n rhoi hyder i wrthod masnachwyr sydd yn gwerthu ar garreg y drws.  Os yw masnachwr yn galw’n ddigroeso yn yr ardaloedd hyn, gofynnir i breswylwyr hysbysu Safonau Masnach a’r Heddlu.  Y bwriad yn awr yw sefydlu mwy o barthau yn ardal Llanbadarn Fawr.”

Os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglŷn â throseddau ar garreg y drws, rhannwch hyn gyda Safonau Masnach  Ceredigion neu Heddlu  Dyfed-Powys.  Gall unrhyw fasnachwr yn y sector gwella’r cartref sydd eisiau cyngor ynglŷn â gofynion deddfwriaeth gysylltu â’r Adain Safonau Masnach ar (01545) 572105.