17 Hyd 2014

Mae Tîm Plismona Bro Aberdaugleddau wedi ymgysylltu â thrwyddedigion yng nghanol tref Aberdaugleddau ac ardal y marina er mwyn lansio’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio.

Fel rhan o’r cynllun, mae’r heddlu a thrwyddedigion yn cydweithio er mwyn lleihau trosedd ac anhrefn mewn tafarndai a chlybiau yn yr ardal. Mae cwsmeriaid problemus yn cael eu gwahardd o’r dafarn lle yr achoswyd y drafferth, yn ogystal â phob tafarn arall yn yr ardal sy’n rhan o’r cynllun. Yn ogystal, mae’n mynd i’r afael ag yfed dan oed a defnyddio a chyflenwi cyffuriau.

Dywedodd SCCH Laura Galdo o Dîm Plismona Bro Aberdaugleddau: “Mae BOBB yn arf effeithiol ar gyfer atal, lleihau a mynd i’r afael â throseddau’n gysylltiedig ag alcohol o fewn y dref. Os oes unrhyw un yn cael ei arestio am drosedd o drais, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn eiddo trwyddedig, neu ar ôl gadael eiddo trwyddedig, bydd yn cael ei wahardd o’r eiddo trwyddedig hwnnw, a phob eiddo arall sy’n arddangos y poster ‘Bihafio neu Cewch Eich Banio’ yn ardal Aberdaugleddau. Cynhaliom ein cyfarfod cyntaf yn gynharach y mis hwn, ac mae 14 o drwyddedigion eisoes wedi ymuno â’r cynllun.”

“Mae’r neges yn syml – Bihafio neu Cewch Eich Banio! Yn ogystal, os oes rhywun yn niwsans parhaus i drwyddedai ond nid yw ei ymddygiad yn haeddu arést, gall trwyddedigion hefyd argymell ei wahardd o bob eiddo trwyddedig.”


Ychwanegodd SCCH Galdo: “Mae BOBB yn gweithio. Nid yw’n anghyffredin gweld pobl yn poeni mwy am fynd mewn i dafarn gyda’u ffrindiau na chael eu harestio. Ni fydd trwyddedigion yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu heiddo ac mae BOBB yn cadw’r fath bobl allan, gan ei wneud yn fwy diogel a phleserus ar gyfer pawb arall.”