01 Chw 2016

Gofynnir i gymunedau yn Llanelli enwebu cymydog a fyddai’n elwa o ymweliad cartref gan yr heddlu a’r gwasanaeth tân.

Lansiwyd y cynllun Enwebu Cymydog yn y dref gan Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae’n anelu i annog preswylwyr i feddwl am eu cymdogion a gwneud rhywbeth positif a allai newid eu hansawdd bywyd.

Gellir enwebu drwy gysylltu â’r Tîm Plismona Bro ar 101 neu drwy e-bost a rhoi enw a chyfeiriad y person maent yn ei enwebu.

Bydd swyddog Plismona Bro’n cysylltu â’r person a enwebir i drefnu ymweliad cartref amlasiantaeth er mwyn trafod atal trosedd a diogelwch tân.

Bydd y fenter yn cael ei threialu yn nhref Llanelli i gychwyn, gan gynnwys wardiau Bigyn, Elli/Lliedi, Glan-y-môr, Tyisha a Hengoed. Os yw’n llwyddiannus, mae’n bosibl y bydd yn cael ei chyflwyno mewn ardaloedd eraill.

Dywedodd SCCH Jessica Thomas, “Rydyn ni’n edrych ymlaen at dderbyn enwebiadau gan y cyhoedd. Rydyn ni’n awyddus i gyrraedd cymaint o’n preswylwyr mwy bregus â phosibl, pa un ai a yw hynny drwy eu hoed, gallu neu amgylchiadau eraill sy’n eu gwneud nhw’n agored i niwed neu’n arunig.

“Rydyn ni’n bwriadu cynnig cyngor atal trosedd a thawelwch meddwl fel eu bod nhw’n llai ofnus o drosedd, a bydd gweithio gyda’n cyfeillion yn y gwasanaeth tân yn ein helpu i gyflwyno pecyn ehangach gan helpu’r enwebeion i deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi.”

Dywedodd Adrian Smith, Rheolwr Diogelwch y Cartref Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Bydd gweithio mewn partneriaeth yn ein helpu i adnabod aelodau o’r gymuned sy’n fwy agored i berygl ac rydyn ni’n croesawu’r cyfle hwn i gyflwyno gwasanaethau ar y cyd â Heddlu Dyfed-Powys a hyrwyddo’n neges o ddiogelwch tân a pherchnogaeth larwm tân.”

Er mwyn enwebu cymydog, galwch 101 neu e-bostiwch llanellinpt@dyfed-powys.pnn.police.uk.