15 Mai 2017

Mae wythnos ymwybyddiaeth atal caethwasiaeth yn lansio heddiw gyda Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn uno i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a sut i adnabod yr arwyddion.

Drwy gydol yr wythnos, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, byddwn yn nodi troseddau ac yn cefnogi dioddefwyr.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Ross Evans, Heddlu Dyfed Powys

“Mae’n bosib i gaethwasiaeth fodern ddigwydd yn unrhyw ran o’r Deyrnas Unedig, ac mae nifer o enghreifftiau ohono’n digwydd yng Nghymru wedi bod yn y newyddion. Mewn gwirionedd, gallai ddigwydd yn unrhyw le, ac nid oes y fath beth â dioddefydd caethwasiaeth nodweddiadol. Mae’n bosib i ddioddefwyr fod yn agored i fwy nag un math o gamdriniaeth, gan gynnwys masnachu mewn plant, llafur gorfodol, cam-fanteisio’n rhywiol a chaethwasanaeth domestig.

Er mai am wythnos yn unig y bydd yr ymgyrch yn para, byddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus yn y maes hwn, a byddwn bob amser yn gofyn am wybodaeth a chymorth gan y cyhoedd.

Nid ydym yn dymuno i bobl weithredu ar unrhyw amheuon dros eu hunain. Gofynnwn i chi rannu unrhyw wybodaeth gyda ni, fel y gallwn osod mesuriadau mewn lle i gasglu gwybodaeth a darganfod a yw caethwasiaeth fodern yn digwydd. Nid ydym yn gweithio ar ein pennau ein hunain, mae gennym dimau arbenigol o bobl sy’n medru rhoi cymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr a’u teuluoedd."

Mae nifer o arwyddion a allai helpu i nodi dioddefwyr masnachu:

 • Nid oes ganddynt basport na dogfennau adnabod eraill

 • Maent yn swil ac yn gwrthod siarad, neu'n ymddangos yn ofnus i siarad â pherson mewn awdurdod

 • Nid ydynt yn gallu neu maent yn amharod i roi manylion llety neu fanylion personol arall

 • Maent yn gweithio mewn amryw o leoliadau

 • Mae ganddynt ryddid cyfyngedig i symud

 • Maent yn cyflawni llawer o waith tŷ ac yn anaml iawn yn gadael eu preswylfan

 • Mae eu cyflog yn isel neu nid ydynt yn cael cyflog neu cânt eu hamddifadu o ran fawr o'u henillion gan berson arall

 • Cânt eu hebrwng i ble bynnag maent yn mynd a/neu wrth ddychwelyd i'r gwaith a gweithgareddau eraill

 • Maent yn gweithio oriau hir neu gydag ychydig/neu dim diwrnodau i ffwrdd

 • Maent yn cysgu lle maent yn gweithio

 • Nid oes ganddynt breifatrwydd, wrth gysgu mewn lleoedd gorlawn a gaiff eu rhannu

 • Mae mesurau diogelwch ar waith i'w cadw yn y gweithle, er enghraifft drysau a ffenestri wedi'u cloi

 • Nid ydynt wedi gwisgo'n iawn ar gyfer y gwaith maent yn ei wneud, er enghraifft nid oes ganddynt offer diogelu na dillad cynnes

   Os ydych yn amau bod caethwasiaeth yn digwydd yn eich ardal chi rhowch wybod i'r heddlu ar 101, mewn argyfwng ffoniwch 999 bob tro neu ffoniwch y Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern ar 0800 012 1700.

  DIWEDD

  15.05.17