13 Rhag 2018

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cychwyn y paratoadau ar gyfer y Nadolig gyda lansiad eu hymgyrch Nadolig, sef Ymgyrch Byddwch Ddiogel, Byddwch Garedig (Ymgyrch SANTA).

‘Gwell amser nag anrheg’ yw’r neges y mae’r heddlu’n ei hanfon i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys y Nadolig hwn.

O heddiw (Rhagfyr 13, 2018) bydd yr Heddlu’n cyfri’r diwrnodau hyd at y Nadolig ar gyfryngau cyhoeddus i nodi’r ymgyrch tymhorol hwn, sy’n pwysleisio’u hymrwymiad i’r gymuned ac yn atgoffa pobl sut i fwynhau’n ddiogel.

Yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig bydd yr ymgyrch yn darparu cymysgedd o gyngor diogelwch, negeseuon sy’n atgoffa am ganlyniadau cyflawni troseddau, mewnwelediad i fywyd y tu ôl i’r llenni yn Heddlu Dyfed-Powys adeg y Nadolig, a llawer o hwyl a syrpreisis ar hyd y ffordd.

Bydd swyddogion heddlu hefyd yn cynnal mwy o batrolau yn ystod cyfnod y Nadolig er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throsedd, yn ogystal â chynnig sicrwydd a hyder yn eu cymunedau er mwyn helpu pobl i deimlo’n ddiogel.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Vicki Evans: “Gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd i rai, yn arbennig y rhai sy’n unig neu’n agored i niwed. Mae ein ffocws eleni ar amser nid anrhegion, fel bod neb yn teimlo nad oes ganddyn nhw gymorth dros yr ŵyl.

“Yn ddiweddar fe wnaethom gyhoeddi y byddwn yn lansio ymgyrch i annog pobl i adrodd am gam-drin domestig a rhannu gwybodaeth a allai ddiogelu dioddefwyr rhag niwed pellach. Bydd yr Ymgyrch #PasiwchEMlaen yn cael ei lansio ar gyfer y Nadolig er mwyn cydnabod fod digwyddiadau cam-drin domestig yn dueddol y gynyddu dros y cyfnod hwn.

“Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni’n heddlu’n cymunedau ac yn heddlu ar gyfer ein cymunedau, a byddwn ni’n gwneud safiad cryf yn erbyn y rhai sy’n achosi dioddefaint i eraill yr adeg hon o’r flwyddyn.

“A thra bod gwasanaethau eraill yn tawelu ar gyfer y gwyliau, byddwn ni’n parhau i weithio 24/7 i gadw pawb yn ddiogel. Cysylltwch â ni yn yr un modd ag arfer os oes gennych bryderon ynghylch trosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Rydyn ni yma bob amser, ond gallwn ni ddim a gwneud popeth ein hunain. Rwyf yn eich annog chi i gadw llygad ar eich cymdogion dros y gwyliau – tra’ch bod chi’n mwynhau amser gyda’ch teulu efallai eu bod nhw ar eu penau eu hunain. Gall unigedd ac unigrwydd fod yn anodd iawn dros adeg y Nadolig, a gallai i chi roi ychydig o’ch amser chi gael effaith mawr arnynt.

“Rwy’n gobeithio y bydd pawb yn mwynhau Ymgyrch SANTA, ac yn teimlo bod y wybodaeth a roddir yn ddefnyddiol ar gyfer eu cadw’n ddiogel dros yr ŵyl.”

Am gyngor rheolaidd ar gyfer y Nadolig, cadwch lygad allan am #YmgyrchSanta ar dudalen Facebook Heddlu Dyfed-Powys (www.facebook.com/DPPPolice). Yn ogystal, dilynwch nhw ar Twitter @DyfedPowys.

Diwrnod arferol o waith fydd Diwrnod y Nadolig yn Heddlu Dyfed-Powys. Os byddwch angen cysylltu â’r heddlu ffoniwch 999 mewn achos brys neu 101 i adrodd am ddigwyddiad difrys.