16 Gor 2019

Mae Ymgyrch Lion yn fenter bartneriaeth sy’n cynnwys Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway, Awdurdod Lleol Sir Benfro a thrwyddedigion lleol. Ei nod yw sicrhau diogelwch y cyhoedd ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol, materion trefn gyhoeddus lefel is a phroblemau sy’n gysylltiedig ag yfed er mwyn gwneud Dinbych-y-pysgod yn le mwy pleserus i ymweld ag ef dros fisoedd yr haf.

O dan Ymgyrch Lion, a fydd yn cael ei chynnal bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn Ninbych-y-pysgod, ac yn ystod gŵyl y banc, o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019 tan ddydd Sul 1 Medi 2019. Bydd mwy o adnoddau heddlu’n cael eu pennu ar gyfer yr ardal er mwyn helpu i ymdopi â’r cynnydd o ran trosedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref dros yr haf.

Dywedodd Arolygydd Dinbych-y-pysgod, Gareth Thomas:

“Mae trefi fel Dinbych-y-pysgod yn prysuro yn ystod yr haf wrth i ymwelwyr heidio i’r ardal, felly bydd swyddogion o ardaloedd eraill yn y rhanbarth, yn ogystal â SCCH penodol, yn dod i’r dref er mwyn cynnal patrolau. Mae’r boblogaeth yn cynyddu o tua 5,000 i 60,000 yn ystod y gwyliau, felly mae’n dref wahanol iawn i’w phlismona.   

“Fel tref glan môr, yn naturiol, mae teuluoedd â phlant ifainc allan yn ystod y dydd yn mwynhau’r siopau, atyniadau a’r traethau, ac mae yfwyr yn ymweld â’r tafarndai a’r barrau yn gynnar y prynhawn a gyda’r nos. Y gloddestwyr yna’n croesi gyda’r economi ddydd yw ein prif bryder, ac rydyn ni’n cynnal Ymgyrch Lion er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu amgylchedd mwy diogel a chynnig thawelwch meddwl ar y strydoedd gyda mwy o batrolau ar droed, lle gall swyddogion fabwysiadu ymagwedd ‘siarad a cherdded’ er mwyn sicrhau bod presenoldeb mwy amlwg yn cael ei gynnal bob amser.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Thrafnidiaeth Cymru er mwyn helpu pobl sy’n dod i Ddinbych-y-pysgod ar y trên gyrraedd a gadael y dref yn ddiogel. Bydd swyddogion o’r ddau heddlu ar y trenau a’r platfform ar benwythnosau er mwyn helpu i ymdrin â’r niferoedd mawr o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Ychwanegodd yr Arolygydd Thomas:

“Yn hanesyddol, mae’r trenau wedi bod yn broblem, gydag unigolion yn cyrraedd y dref eisoes yn feddw, ond byddwn ni’n gweithio ar y cyd â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig unwaith yn rhagor er mwyn patrolio’r agwedd hon a rhwystro pobl rhag mynd ar y trenau i Ddinbych-y-pysgod yn y lle cyntaf os yw eu hymddygiad yn annerbyniol ac maen nhw’n feddw neu o dan ddylanwad diodydd meddwol. Cafwyd adborth da ar gyfer ymgyrch y llynedd, a byddwn ni’n edrych ar barhau â’r gwaith da hwn.” 

Dywedodd y Rhingyll Steve Dawkins o’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig: 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweithio’n llwyddiannus ochr yn ochr â Heddlu Dyfed-Powys, Trafnidiaeth Cymru, Great Western Railway a’r Awdurdod Lleol, gan sicrhau y gall pawb sy’n ymweld â Dinbych-y-pysgod gael amser pleserus a chofiadwy. Mae Dinbych-y-pysgod yn le braf i ymweld ag ef. Mae nifer o atyniadau yno a llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod yr haf.”

“Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod y rhai sy’n defnyddio’r rheilffordd yn ystod y cyfnod prysur hwn yn medru gwneud hynny’n ddiogel. Gan hynny, os fyddwch chi’n gweld mwy o swyddogion heddlu ar batrôl, cofiwch ein bod ni yno i sicrhau bod pob gloddestwr yn cyrraedd a gadael y dathliadau’n ddiogel.

Mae ein neges yn glir. Dydyn ni ddim eisiau difethaf noson neb, ond ni fyddwn yn dioddef unrhyw fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol nac ymddygiad ymosodol tuag at staff rheilffordd. Ni chaniateir i unrhyw un sy’n cael ei ystyried yn anffit oherwydd alcohol deithio, ac fe allent ganfod eu hunain o flaen y llys.”

Dywedodd llefarydd ar ran Great Western Railway:

“Mae GWR wedi ymrwymo i gynnal diogelwch ein staff a’n teithwyr ar ein trenau, ac rydym wrth ein boddau’n cael gweithio gyda’n partneriaid yn Heddlu Dyfed-Powys, yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Thrafnidiaeth Cymru ar y prosiect hwn.

Yn gynharach yr haf hwn, ailgyflwynom ein gwasanaethau tymhorol i Ddoc Penfro, sydd nawr yn gweithredu gyda threnau Intercity Express newydd ac yn darparu bron 25% o seddi’n fwy na’r trenau maen nhw wedi’u disodli – gan sicrhau y gall hyd yn oed mwy o bobl fwynhau’r rhan hardd hon o’r wlad mewn amgylchedd diogel a chofiadwy.” 

Simon Turton, Rheolwr Diogelwch Trafnidiaeth Cymru:

Simon Turton, Rheolwr Diogelwch Trafnidiaeth Cymru: “Rydyn ni eisiau i bob un o’n cwsmeriaid, hen ac ifanc, sy’n teithio i ac o Ddinbych-y-pysgod deimlo’n ddiogel wrth ddefnyddio ein gwasanaethau.

“Mae’n dref hardd i ymweld â hi, ac rydyn ni eisiau i’n cwsmeriaid greu atgofion gwych yno na fyddant yn cael eu difetha gan ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Felly wrth gydweithio’n agos gyda’n partneriaid yn Heddlu Trafnidiaeth Prydain a’r gwasanaethau heddlu lleol rydyn ni’n falch o fod yn cefnogi Ymgyrch Lion.

“Bydd hwn yn chwarae rhan fawr wrth atal ymddygiad gwrthgymdeithasol fel y gall pobl fwynhau taith bleserus mewn modd tawel a hamddenol.

Cynlluniau’r Heddlu yn Ninbych-y-pysgod:

  • Gall Cwnstabliaid Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) gyfeirio rhywun i adael ardal a nodwyd os yw ei ymddygiad yn annerbyniol. Gall methu â chydymffurfio yn dilyn cyfarwyddyd i adael arwain at arést o dan Adran 35 o Ddeddf Troseddu a Phlismona 2014.
  • Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB): Gall yr heddlu a thrwyddedigion wahardd rhywun am gyfnod rhwng mis a 12 mis. Gellir ystyried gwahardd pobl sy’n cael eu harestio am droseddau mewn adeilad trwyddedig o bob lleoliad yn yr ardal sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

 DIWEDD