04 Chw 2014

Mae swyddogion yn ymchwilio i ladrad olew gwresogi o eiddo yn Sanclêr.

Digwyddodd y lladrad o tua £300 o olew rhywbryd rhwng 18 a 27 Ionawr 2014.

Hwn yw’r diweddaraf mewn cyfres o ladradau olew yn yr ardal, sydd wedi arwain swyddogion i ailgyhoeddi cyngor ynglŷn â diogelu cyflenwadau olew.

Mae galw mawr am olew gwresogi, disel a nwy, a gall hynny arwain at gynnydd o ran lladradau.

Ond, trwy ddilyn rhai camau syml, medrwch helpu i ddiogelu’ch hun rhag dioddef trosedd o’r fath.

• Cadwch lygad rheolaidd ar lefel yr olew yn eich tanc.
• Os oes modd, cedwch lefel y tanwydd yn isel a pheidiwch â llanw’r tanc yn llawn.
• Siaradwch â’ch cyflenwr ynglŷn â derbyn cyflenwadau bach ac aml.
• Os oes gennych danc plastig, ystyriwch godi ffens o’i amgylch gan gynnwys drws sy’n cloi ar un ochr at bwrpas derbyn olew. Os oes angen cyngor arnoch mewn perthynas ag adeiladu, galwch awdurdod cynllunio Cyngor Sir Powys ar 01597826000, ac ar gyfer diogelwch tân, galwch 03706060699 am gyngor pellach. Defnyddiwch glo clap a
bollten gyplu gaeedig arno a chadwyn i gloi poteli nwy i bost sefydlog a gosodwch ffens fel y disgrifir uchod gan y gall hyn hefyd helpu i guddio’r poteli wrth alwyr chwilfrydig.
• Os oes gennych danc metel, dodwch glo clap a bollten gyplu gaeedig arno.
• Os oes gennych oleuadau diogelwch allanol, gofalwch eu bod yn gweithio a bod y
synhwyrydd yn anelu i’r cyfeiriad iawn.


Os ydych chi’n gweld unrhyw beth amheus, neu unrhyw gerbydau amheus yn eich ardal, galwch eich Gorsaf Heddlu leol ar 101 neu Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.

A chofiwch, mae’r perygl o ddioddef trosedd yn Nyfed Powys yn parhau’n isel iawn, a’n hardal heddlu yw un o’r llefydd diogelaf i fyw a gweithio yn y DU.

Oherwydd eich help chi, rydym yn medru ei gadw felly. Am ragor o gyngor ynglŷn ag atal trosedd, cysylltwch â’ch Tîm Plismona Bro lleol ar 101.