07 Chw 2017

Dros y misoedd diwethaf, mae’r heddlu wedi profi cynnydd yn nifer yr adroddiadau am achosion o dorri i mewn i faniau ledled Powys, ac eitemau personol, gan gynnwys arfau pŵer, yn cael eu dwyn ohonynt.

Mae hon yn broblem genedlaethol, ac mae Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gyda heddluoedd eraill ac asiantaethau partner yn ôl yr angen. Yr ydym yn canolbwyntio ar ymchwilio i ddigwyddiadau’n drylwyr a chyflym er mwyn dwyn troseddwyr i gyfiawnder, ac rydyn ni hefyd yn sicrhau ein bod ni’n cynnal ymgyrchoedd rhagweithiol mewn ardaloedd sy’n debygol o gael eu targedu ac yn patrolio ffiniau’n sir yn effeithiol.

Mae nifer o adroddiadau wedi’u derbyn mewn perthynas ag offer yn cael ei ddwyn o gerbydau masnach, sydd, yn ei dro, wedi effeithio ar y perchnogion sydd angen yr offer ar gyfer eu gwaith. 

 Mae’r heddlu’n annog pawb sy’n gyrru fan Transit Ford i sicrhau eu bod nhw’n cloi eu cerbydau ac yn gosod y larwm, ac yn bwysicaf oll, yn mynd ag unrhyw eitemau gwerthfawr, yn arbennig offer, o’r faniau yn hytrach na’u gadael nhw yno dros nos er mwyn eu hatal rhag dioddef lladrad.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am ladradau o faniau transit, neu wedi cael cynnig prynu eitemau o’r fath, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 os gwelwch chi’n dda.

Cyngor ar gyfer Atal Troseddau Cerbydau

  • Peidiwch â gadael eiddo mewn golwg yn eich cerbyd.
  • Gall hyd yn oed dillad ddenu lladron oherwydd efallai y credant y bydd arian yn y pocedi.
  • Peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr yn y blwch menyg neu yng nghefn eich cerbyd.
  • Ewch â’r holl offer o gefn eich cerbyd.
  • Ystyriwch wagio’ch blwch menig a’i adael ar agor pan fyddwch chi’n gadael eich cerbyd.
  • Pan fo modd, parciwch eich cerbyd mewn man sydd wedi’i oleuo’n dda ac sy’n amlwg i aelodau eraill o’r cyhoedd, neu wedi’i warchod gan gamerâu teledu cylch cyfyng, oherwydd mae lladron yn llai tebygol o dorri i mewn os oes modd eu gweld.
  • Adref, peidiwch â chadw’ch allweddi ger y drws ffrynt neu mewn man amlwg – mae lladron weithiau’n torri i mewn i dai gyda’r bwriad o fynd ag allweddi a dwyn y cerbyd.
  • Cadwch feiciau modur a beiciau cwad dan glo mewn garej neu sied, neu, os nad yw hyn yn bosibl, wedi’u cadwyno’n ddiogel i wrthrych sefydlog.

 

7fed o Chwefror 2017