20 Ion 2015

Llwyddiant ar gyfer y Cynllun Rheoli Troseddwyr yn Integredig

Sicrhaodd y tîm Rheoli Troseddwyr yn Integredig (IOM) ym Mhowys fod troseddwr mynych yn dychwelyd i’r carchar am fygythiadau a wnaeth yn erbyn ei bartner, ar ôl iddo wrthod help gan y tîm i roi’r gorau i droseddu.

Yn gynharach y mis hwn yn Llys y Goron yr Wyddgrug, dedfrydwyd Simon Paul Jones o’r Drenewydd, Powys i 27 mis o garchar am fygwth ei gyn-bartner.

Rhyddhawyd Jones o’r carchar fis Hydref ar ôl cael ei ddedfrydu am nifer o droseddau. Yn y carchar, gwnaeth fygythiadau i drywanu ei gyn-bartner a rhoi ei chartref ar dân. O ganlyniad i hyn a throseddau eraill a ddaeth i’r amlwg, arestiwyd Jones eto llai na 24 awr ar ôl cael ei ryddhau.

O ganlyniad i waith y tîm IOM a’r timoedd Diogelu Pobl sy’n Agored i Niwed yn Heddlu Dyfed-Powys, dychwelwyd ef i’r carchar.

Mae’r tîm IOM yn cynnwys Swyddogion Heddlu, aelodau o’r gwasanaeth Prawf a phobl eraill o’r asiantaethau partner yn y sir er mwyn edrych ar helpu troseddwyr mynych i fynd i’r afael â’u troseddu a dod yn rhan o’r gymuned unwaith eto. Darperir cymorth ar gyfer mynd i’r afael â’r rhesymau pam fod troseddwyr mynych yn troseddu ac fe’u cefnogir i newid eu ffordd o fyw.

Os yw’r troseddwr yn gwrthod help gan y tîm IOM, fel yn achos Simon Paul Jones, bydd yn destun monitro dwys gyda’r nod o erlyniad ar gyfer unrhyw droseddau y mae’n cyflawni.

Mae’r cynllun IOM wedi profi’n ffordd effeithiol o leihau trosedd. Cyflawnodd y troseddwyr a reolir ar y cynllun gyfanswm o 206 trosedd yn y cyfnod o 12 mis cyn ymuno, ond cyflawnodd yr un troseddwyr 73 trosedd yn y 12 mis ar ôl cael eu rheoli gan IOM. Mae hyn yn dangos cwymp sylweddol yn nifer y troseddau, gan olygu 133 o ddioddefwyr trosedd yn llai yn ardal Powys.