11 Awst 2014

Yn dilyn Gŵyl Jas Aberhonddu dros y penwythnos, mae’n dda gennym adrodd ei bod yn llwyddiant ar y cyfan, ac wedi mynd rhagddi’n dda iawn o ran safbwynt plismona. Roedd y pwyslais ar atal o ran plismona trefn gyhoeddus. Roedd presenoldeb heddlu sylweddol mewn ardaloedd allweddol, ac ymweliadau trwyddedu parhaus yn y tafarndai a’r clybiau. Cychwynnodd nos Wener a nos Sadwrn â gweithredu gwarantau Deddf Camddefnyddio Cyffuriau. Arweiniodd hyn at atafaelu cyffuriau, ac un arést am feddu ar beth wmbredd o ganabis. Gweithiodd y Tîm Plismona Bro, Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu a’r Heddlu Gwirfoddol yn galed yn ystod y dydd a’r nos er mwyn ymdrin ag achosion o yfed dan oed.

Ni fu unrhyw adroddiadau o ymosod, bu dau achos o ddifrod troseddol, dim ond pum arést am fod yn feddw ac afreolus, cyhoeddwyd chwe hysbysiad Adran 27, bu wyth trosedd Meddu ar Gyffuriau, a riportiwyd un daliwr trwydded am beidio â chydymffurfio ag amodau trwydded.

Dywedodd yr Arolygydd Scrase, “Cynhaliwyd llawer iawn o waith ataliol gan swyddogion, a brofodd yn werth chweil. Mynychodd pob daliwr trwydded sesiynau gwybodaeth cyn y digwyddiad, a hyfforddiant ar gyfer staff Awdurdod y Diwydiant Diogelwch. Yn ystod y penwythnos, helpodd ymgyrchoedd trwyddedu rhagweithiol, y defnydd o gi ymateb tawel mewn eiddo trwyddedig, a chwiliad fel amod mynediad i osod y safon. Rydym hefyd yn ddiolchgar am gymorth deg Bugail Stryd o ran ymdrin â’r rhai a oedd yn feddw ac yn analluog.
 
“Chwaraeodd y chwe hysbysiad Adran 27, sef hysbysiadau cyfarwyddyd i adael lle y disgwylir i’r derbynnydd adael ardal benodol am gyfnod penodol er mwyn cadw’r heddwch, ran bwysig mewn sicrhau fod y digwyddiad yn aros yn un heddychlon ar y cyfan hefyd.”

Bellach, medrwch gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Dîm Plismona Bro Aberhonddu ar Twitter drwy ddilyn @DPP_NPTBrecon