06 Chw 2014

Yn ôl y rhai â fu’n gysylltiedig, mae menter marcio eiddo a gynhaliwyd ar draws De Powys yn mis Ionawr wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac yn ymarfer gwerth chweil.

Nod yr ymgyrch oedd atal trosedd a thawelu meddyliau’r cyhoedd. Trefnwyd dros 35 cymhorthfa marcio eiddo yn ardaloedd Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, Crucywel ac Ystradgynlais.

“Dewisom leoliadau a fyddai’n ein helpu ni i ymgysylltu â chymunedau anodd eu cyrraedd megis pentrefi gwledig a marchnadoedd ffermwyr, clybiau a sefydliadau,” meddai’r Rhingyll Craig Morgan. “Yn ogystal, edrychom ar gyfeirio’n hadnoddau tuag at grwpiau sy’n agored i niwed megis cyfadeiladau tai ar gyfer yr henoed yn Ne Powys, a phobl ifainc mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid.

“Trefnwyd rhai cymorthfeydd mewn lleoliadau lle y bu nifer o droseddau yn ystod y misoedd diwethaf ac rydym wedi ymweld ag ysgolion yn yr ardaloedd hynny, gan roi pinnau uwchfioled i’r disgyblion a’u hannog i farcio’u heiddo adref. 

“Rydym wedi derbyn adborth ardderchog wrth y cyhoedd - roedd dros hanner cant o bobl yn bresennol mewn rhai cymorthfeydd. Ac roedd yr eiddo a farciwyd yn amrywio o’r hyn a ddisgwyliwyd, megis ffonau, systemau iPod, gliniaduron, beiciau ag ati, i eitemau mwy anghyffredin megis offer fferm, arfau, a hyd yn oed ffyn cerdded!”