27 Ion 2017

Llwyddiant pellach i Heddlu Dyfed-Powys o ran targedu cyflenwyr cyffuriau yn Sir Frycheiniog 

 

Mae pedwar dyn o ardal Aberhonddu wedi’u heuogfarnu a’u dedfrydu o flaen Llys y Goron Merthyr am droseddau cynllwynio i gyflenwi cocên a chanabis yn Sir Frycheiniog. Mae hyn yn dilyn ymchwiliad hir a thrylwyr, a phenderfynoldeb ar ran swyddogion sy’n ceisio aflonyddu ar gyflenwi cyffuriau a’r niwed cysylltiedig i’n cymunedau. 

 

Dedfrydwyd Joel Jacobi, 21 oed, Aaron McCarthy, 20 oed, a Jamie Cross, 24 oed, i 4 ½ o garchar yr un, gyda chyfarwyddyd i dreulio’r holl ddedfryd yn y carchar. Dedfrydwyd Bishal Gurung, 22 oed, i 10 mis o garchar am gynllwynio i gyflenwi canabis.

 

Dywedodd y Prif Arolygydd Matt Scrase: “Mae hwn yn ganlyniad arbennig ar gyfer cymuned Sir Frycheiniog, ac yn un sy’n rhybuddio eraill sy’n delio mewn sylweddau anghyfreithlon. Ni fydd yn cael ei dderbyn. Mae camddefnyddio cyffuriau’n achosi niwed sylweddol i’n cymunedau, ac mae’n flaenoriaeth i ni fynd i’r afael â’r rhai sy’n cynllwynio i ddod â chyffuriau i mewn i’r cymunedau hynny, a sicrhau eu bod nhw’n talu’r pris os ydynt yn penderfynu diystyru’r gyfraith a rhoi bywydau pobl mewn perygl fel hyn. Ni allwn amcangyfrif yn rhy isel ymrwymiad a dyfalbarhad y swyddogion a lwyddodd i ddwyn yr achos hwn gerbron y llys. Bydd y canlyniad yn sicr yn helpu i gadw’n cymunedau’n ddiogel.”

 

Ychwanegodd y Ditectif Ringyll Gareth Grant: “Hoffwn ddiolch i’m tîm o swyddogion a weithiodd mor ddiwyd er mwyn sicrhau’r canlyniad hwn, ac mae’r clod a dderbynion nhw’n dyst i’w proffesiynoldeb. Bydd y pedwar diffynnydd yn ymuno â 12 unigolyn arall sydd yn y carchar ar hyn o bryd am fasnachu cyffuriau yn ardal De Powys. Gyda’i gilydd, maen nhw’n treulio 47 mlynedd yn y carchar, a hynny o ganlyniad i waith y tîm hwn dros y ddwy flynedd diwethaf. Ond nid ydym yn llaesu dwylo, a byddwn ni’n parhau i dargedu’r rhai sy’n benderfynol o achosi niwed i gymunedau yn Ne Powys drwy gyflenwi cyffuriau. Helpwch ni i barhau i fynd i’r afael â’r mater hwn drwy adrodd am unrhyw amheuon neu wybodaeth sydd gennych mewn perthynas â chamddefnyddio neu gyflenwi cyffuriau drwy alw 101, neu drwy alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.”