13 Chw 2018

Gyda diolch i’r cynllun atal twyll arloesol – y Protocol Bancio, cysylltodd staff cangen banc yn Llanelli gyda’r heddlu yr wythnos ddiwethaf i roi gwybod am eu pryderon ynghylch cwsmer benywaidd hŷn. Mae’r Protocol Bancio a ddatblygwyd fel partneriaeth rhwng y diwydiant ariannol, yr Heddlu a Safonau Masnach, yn galluogi staff banciau i gysylltu â’r heddlu os ydynt yn amau bod cwsmer yn y broses o gael eu sgiamio, gan arwain at ymateb brys i’r gangen benodol. Aeth swyddogion i gangen y banc a chanfod bod y wraig hŷn yn ceisio tynnu swm mawr o arian parod, ac nad hwn oedd y tro cyntaf iddi wneud hynny’n ddiweddar. Cychwynnwyd ymholiadau a arweiniodd at arestio dyn 56 oed ar amheuaeth o droseddau twyll. Y mae ef ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

 

Y dioddefydd yw ein blaenoriaeth, ac y mae wedi ei chyfeirio at asiantaethau a all ddarparu’r gefnogaeth briodol a’i helpu drwy’r broses hon.

 

Meddai Paul Callard, o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Mae hwn yn enghraifft o werth y Protocol Bancio wrth ddiogelu’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Dull cyffredin o gyflawni troseddau twyll yw annog dioddefwyr i fynd i’w banc lleol i dynnu arian neu i drosglwyddo arian o’u cyfrif. Mae hyn yn dangos yn glir mai’r cynllun hwn yw’r llinell amddiffyn gyntaf wrth adnabod a diogelu pobl sydd ar fin dioddef troseddau twyll yn yr amgylchiadau hyn.”

Ers i ni gychwyn y cynllun ym mis Medi 2017 yn Nyfed-Powys, mae dros £260,000 o dwyll wedi ei atal.