18 Chw 2020

Mae dau ddyn wedi cael gŵys i fynd gerbron llys am ddwyn beic cwad a threlar wrth i’r heddlu barhau i weithredu’n llym yn erbyn troseddwyr teithiol sy’n targedu cymunedau gwledig yn Nyfed-Powys.

Cynhaliwyd ymchwiliad maith i ladrad beic cwad o Dal-y-bont ar Wysg ym mis Mehefin 2019, gyda GEG yn awdurdodi cyhuddiadau’r wythnos hon o ladrad ar y cyd o gerbyd modur yn erbyn dau ddyn.

Mae un o’r dynion hefyd wedi’i gyhuddo â gyrru peryglus yn dilyn y digwyddiad, a arweiniodd at y beic cwad a oedd wedi’i ddwyn yn cael ei ganfod yn ardal Heddlu De Cymru.

Nododd yr heddlu gynnydd mewn ymddygiad troseddol a oedd yn effeithio ar gymunedau gwledig ym Mhowys yn ystod yr haf llynedd, ac mewn ymateb i hynny, lansiwyd Ymgyrch Maple.

Dywedodd y Swyddog Arweiniol, y Prif Arolygydd Stuart Bell, “Dyma ganlyniad cadarnhaol arall ar gyfer Ymgyrch Maple, sy’n parhau, ac mae’n cynnig tawelwch meddwl pellach i’n cymunedau gwledig ein bod ni’n targedu gweithgarwch troseddol yn weithredol.

“Diolchir i bob swyddog sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch am eu gwaith caled o ran sicrhau’r cyhuddiadau.

“Ynghyd â heddluoedd cyfagos a’n partneriaid allweddol, rydyn ni wedi gweithio’n galed i adnabod a thargedu’r unigolion cyfrifol. Rydyn ni wedi gweithredu sawl gwarant, gwneud sawl arést, atafaelu nifer o gerbydau a ddefnyddiwyd mewn gweithgarwch troseddol, ac adennill llawer iawn o eiddo a oedd wedi’i ddwyn.

“Rydyn ni’n anfon neges glir i droseddwyr teithiol – os fyddwch chi’n troseddu ym Mhowys, byddwn ni’n dod ar eich ôl chi.”

Ers i’r ymgyrch gael ei lansio, gwnaed naw arést ar gyfer troseddau gyrru, lladradau, trin nwyddau wedi’u dwyn, byrgleriaeth a chynllwynio i ddwyn.

Mae gwarantau chwilio cadarnhaol hefyd wedi’u cynnal mewn pedwar cyfeiriad yn ardal Heddlu De Cymru.

Mae gweithio gydag asiantaethau partner, megis Undeb Amaethwyr Cymru ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru, wedi bod yn rhan annatod o Ymgyrch Maple.

Dywedodd Emyr Wyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Undeb Amaethwyr Cymru Sir Drefaldwyn, “Mae’n hollbwysig fod y berthynas hon rhwng Undebau Ffermio a Heddlu Dyfed-Powys wedi cychwyn.

“Mae troseddau gwledig wedi dod yn broblem fawr o fewn y gymuned amaethyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a thrwy gael y gweithgor ar y cyd hwn, medrwn rannu profiadau a gwybodaeth â’n gilydd er mwyn creu cymuned fwy diogel.”

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd rhwng y timoedd troseddau gwledig ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru er mwyn trafod cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Stella Owen a Joe Mault, Ymgynghorydd Sirol Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru, “Mae gweithio mewn partneriaeth yn ein galluogi i rannu syniadau a rhoi mewnwelediad i’r tîm troseddau gwledig wrth ein haelodau am yr hyn sy’n digwydd ar y tir, a’r hyn y dylent fod yn chwilio amdano.

 “Mae gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr wasanaeth ar gyfer ffermwyr a’r cyhoedd i roi gwybodaeth yn ddienw am droseddau gwledig. Lansiwyd y gwasanaeth hwn mewn perthynas â’r elusen Crimestoppers, a byddem yn annog aelodau i adrodd am unrhyw beth amheus drwy’r llinell gymorth ddienw, 0800 783 0137.”

Gellir cael mynediad ar y Llinell Gymorth Troseddau Gwledig ar-lein ar www.ruralcrimehotline.co.uk hefyd.