17 Mai 2017

Dydd Mercher, 17 Mai 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys newydd lansio eu Diwrnod Gweithredu'r Heddlu, gyda #TotalFocus ar fynd i’r afael ag unigolion a grwpiau sy’n cymryd mantais o’r rhai sy fwyaf agored i niwed

Mae swyddogion yr Heddlu, SCCH, Cwnstabliaid Gwirfoddol a phartneriaid amlasiantaethol yn brysur yn gweithredu gwarantau arestio, cyflwyno hap-wiriadau a rhannu cudd-wybodaeth i gau lawr ar y rhai yr ydym yn gwybod eu bod yn troseddu.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Ian John, rheolwr URS Sir Benfro, ac arweinydd yr heddlu ar gyfer y gweithgarwch sy’n digwydd heddiw:

“Fel arfer mae cam-drin pobl sy’n agored i niwed yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig neu mewn corneli tywyll. Pwrpas heddiw yw goleuo’r llefydd hynny a chodi ymwybyddiaeth am yr arwyddion sicr.”

“’R ydym yn cynnal ymgyrchoedd amlasiantaethol ar draws yr heddlu i godi ymwybyddiaeth am yr arwyddion sicr a allai awgrymu bod rhywun yn dioddef cam-fanteisio, ac rydym yn mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r rhai yr ydym yn gwybod eu bod yn troseddu.”

Mae ein gwaith gyda phartneriaid yn allweddol wrth fynd i’r afael â’r rhai sy’n cymryd mantais o’r bobl sydd fwyaf agored i niwed. Mae’r gweithgarwch sy’n digwydd heddiw yn ein dangos gyda’n gilydd, yn rhoi #TotalFocus ar weithgarwch sy’n cynnwys caethwasiaeth fodern, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, cam-drin yn y cartref, cyflenwi a chamddefnyddio cyffuriau, a throseddu teithiol.

Ychwanegodd yr Uwcharolygydd John, “Os ydych yn gwybod amdano, dywedwch amdano. Nid oes modd i ni a’n partneriaid fynd i’r afael â chamfanteisio ar ein pen ein hunain. Mae gan ein cymunedau ran fawr i chwarae yn hwn.”

“ Mae’r trefi a’r pentrefi yr ydym yn plismona ymhlith y rhai mwyaf diogel ar draws Lloegr a Chymru, ond nid yw hynny’n golygu dim i’r rhai sy’n byw gyda’r diflastod, yr ing a’r poen beunyddiol o ddioddef cam-fanteisio. Os ydych yn dioddef, rhaid i ni glywed gennych. ‘Rydym hefyd angen ni chi ddweud wrthym os ydych yn amau bod pobl eraill yn dioddef o gam-fanteisio.”

Galwch ni ar 101 os oes gennych wybodaeth i’w rhannu. Neu os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich llafaredd, anfonwch neges destun ar y rhif difrys
07811 311 908. ‘Rydym hefyd yn deall y byddai’n well gan rai ohonoch adrodd amdano’n ddienw a gallwch wneud hyn drwy’r elusen annibynnol, Crimestoppers ar 0800 555 111.

Bydd gweithgarwch a chyngor yn cael eu rhannu drwy’r dydd heddiw drwy ein cyfrifon Twitter lleol ac ar ein cyfrif Twitter corfforaethol (@Dyfed-powys). Byddwn hefyd yn rhoi crynodebau ar Facebook gydol y dydd.

Dilynwch #TotalFocus i ddilyn diweddariadau.

ENDS