21 Gor 2015

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am aelodau newydd ar gyfer ei Grŵp Ymgynghorol Annibynnol.

Mae Grŵp Ymgynghorol Annibynnol Dyfed-Powys yn cyflawni rôl bwysig cyfaill beirniadol ar gyfer yr Heddlu a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (SCHTh).

Fforwm ydyw lle mae ymgynghorwyr annibynnol yn rhoi cyngor annibynnol ynghylch materion arbenigol a godir gan yr heddlu a SCHTh.

Mae’r heddlu eisiau i aelodau’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol gynrychioli’n fras y cymunedau amrywiol mae’n gwasanaethu o ran oed, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, crefydd, cred a chyfeiriadedd rhywiol.

Nid yw craffu yn un o rolau’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol. Yn hytrach mae yno i warchod pob un o’n cymunedau rhag dioddef anfantais yn sgil diffyg dealltwriaeth, neu anwybodaeth neu gred gamsyniol.

Dywed Angharad Lewis, Rheolwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Heddlu Dyfed-Powys: “Rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n annibynnol o’r Heddlu ac sy’n fodlon cyfrannu amser ac egni ac ymrwymo i fynychu cyfarfodydd rheolaidd; pobl sy’n ymroddedig tuag at wneud gwahaniaeth i’r ffordd y mae gwasanaethau plismona’n cael eu cyflwyno.”

Gall pobl sydd â diddordeb mewn ymaelodi â’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol wneud cais ar-lein: http://www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/equality-and-diversity/independent-advisory-group-iag/

Am ragor o wybodaeth, neu er mwyn cael copi caled o’r pecyn cais, cysylltwch â’r Tîm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar equalityanddiversity@dyfed-powys.pnn.police.uk neu ar 101 (opsiwn 3, estyniad 23176).