01 Hyd 2019

Mae patrolau ychwanegol gan y ddau sefydliad yn digwydd ar fynyddoedd y Preseli i dargedu’r defnydd anghyfreithlon o feiciau oddi ar y ffordd.

Meddai PC Esther Davies, o Dîm Plismona Gwledig Heddlu Dyfed-Powys: “Yn ogystal â’r perygl i ddiogelwch y reidwyr eu hunain a phobl eraill, mae beicio oddi ar y ffordd anghyfreithlon yn cael effaith difrifol ar yr amgylchedd.

“Hoffem atgoffa aelodau o’r cyhoedd y gallai unrhyw un a ganfyddir yn cyflawni gweithgaredd anghyfreithlon oddi ar y ffordd ar lwybr troed, llwybr ceffyl neu dir mynediad gael eu herlyn dan A34 y Ddeddf Traffig Ffyrdd ac A59 Deddf Diwygio’r Heddlu. O dan y ddwy ddeddf, mae reidwyr oddi ar y ffordd anghyfreithlon yn agored i gael eu cerbydau wedi eu hatafaelu.

“Y ffordd orau i symud ymlaen yw i’r reidwyr hyn ganfod safle chwaraeon moduro masnachol, canolfan oddi ar y ffordd, neu ymuno â chlwb cyfrifol sy’n arbenigo mewn gweithgareddau oddi ar y ffordd. Gall sefydliadau defnyddwyr gynghori pobl ynghylch defnyddio hawliau tramwy cyhoeddus, fel cilffyrdd a ffyrdd heb wyneb.”

Mae gan yr Heddlu’r grym i atafaelu beiciau a cheir sy’n cael eu defnyddio mewn modd sy’n achosi aflonyddwch, braw neu drallod. Rhoddir rhybudd yn gyntaf, ond os na fydd hwnnw’n effeithiol ac y defnyddir y cerbyd mewn modd gwrthgymdeithasol eto, atafaelir ef dan Adran 59 Deddf Diwygio’r Heddlu. Gellir hefyd atafaelu cerbydau os nad yw’r reidwyr wedi eu hyswirio neu os nad oes ganddynt dreth y ffordd.

Anogir reidwyr sy’n dymuno cadw o fewn y gyfraith i gysylltu gyda’u Swyddog Hawliau Tramwy Lleol er mwyn cael gwybodaeth ynghylch ble y gallant reidio neu i ymuno ag un o’r nifer fawr o sefydliadau sy’n cynrychioli reidwyr.

Meddai Ceidwad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Richard Vaughan:

“Gall reidio beiciau oddi ar y ffordd fod yn boblogaidd iawn – fodd bynnag, gall y cerbydau hyn hefyd gael eu defnyddio mewn modd peryglus, swnllyd a gwrthgymdeithasol, sy’n cynhyrchu llawer o gwynion i ni ac i’r heddlu.

“Rydyn ni’n gyson yn derbyn cwynion ynghylch defnydd gwrthgymdeithasol o feiciau modur oddi ar y ffordd, ac er mwyn gostwng y niwed i unigolion a chymunedau, byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda Heddlu Dyfed-Powys i gyflawni ymgyrchoedd lle bydd cerbydau oddi ar y ffordd yn cael eu targedu.”

Ychwanegodd PC Davies:

“Mae derbyn gwybodaeth gan y cyhoedd yn hanfodol er mwyn gweithredu’n gadarnhaol, ac rydym yn annog unrhyw un sy’n dyst i’r math hwn o ddefnydd anghyfreithlon o feiciau modur, beiciau oddi ar y ffordd neu feiciau cwad yn yr ardal i gysylltu â ni. Byddem hefyd yn gofyn i unrhyw ddarnau ffilm a gymerir gael eu hanfon atom ni gyda chymaint o fanylion â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch y defnydd anghyfreithlon o feiciau oddi ar y ffordd i gysylltu â’r Heddlu ar 101 neu gyda Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Mewn argyfwng dylech bob amser ffonio 999.