05 Meh 2019

I ddathlu gwaith gwirfoddolwyr Heddlu Dyfed-Powys, mae'r heddlu wedi lansio ymgyrch gwirfoddolwr y mis.

Bob mis, bydd gwirfoddolwr o ardal wahanol yn rhannu ei stori - gan ddechrau gyda Sioned Davies-Darby, a ddechreuodd wirfoddoli ar ôl marwolaeth ei gŵr.

'Mae gwirfoddoli yn fy ngalluogi i roi rhywbeth yn ôl i'r bobl na wnaethant erioed droi eu cefnau arnaf pan oeddwn i eu hangen.'

Dyma eiriau Sioned Davies-Darby, sydd wedi neilltuo diwrnod yr wythnos i wirfoddoli gyda Heddlu Dyfed-Powys ers marwolaeth ei gŵr yn 2017.

Eglurodd Sioned - sy'n gweithio'n llawn amser hefyd - bod gwirfoddoli ei hamser i'r heddlu wedi rhoi pwrpas iddi tra roedd hi'n galaru. Ac mae'n cael cymaint o foddhad o'i gwaith di-dâl fel nad yw'n bwriadu rhoi'r gorau iddi am beth amser.

Cyn hynny, roedd Sioned yn gweithio i'r heddlu fel aelod cyflogedig o'r staff arlwyo, ond gadawodd i ofalu am ei diweddar ŵr Christian yn 2017. Pan fu farw Christian, gwnaeth y penderfyniad mawr i weithio fel gwirfoddolwr.

Roedd ei swydd gyntaf yn yr adran dysgu a datblygu - lle y bu Christian yn gweithio fel swyddog hyfforddi'r heddlu.

Meddai: “Doeddwn i erioed wedi gwirfoddoli o'r blaen, ond rhoddodd y rôl yn yr adran dysgu a datblygu bwrpas i mi godi yn y bore, a rheswm dros fynd allan o'r tŷ.

“Fe'm harbedodd rhag llithro'n ddyfnach i iselder. 

“Drwy wirfoddoli, rwy'n teimlo fy mod i'n rhoi rhywbeth yn ôl i'r bobl na wnaethant erioed droi eu cefnau arnaf pan oeddwn i eu hangen.”

Pan oedd angen her newydd arni, symudodd Sioned i'r Uned Lleihau Troseddu a Niwed, lle mae'n treulio un diwrnod yr wythnos. Ers ymuno â'r tîm, mae hi hefyd wedi dychwelyd i'w swydd llawn amser, ond mae'n awyddus i barhau i roi rhywbeth yn ôl i'r heddlu drwy wirfoddoli.

“Rwy'n cyflawni amrywiaeth o dasgau, o fynychu diwrnodau hyfforddi i drefnu digwyddiadau lansio,” meddai. “Yn ogystal â dyletswyddau swyddfa, rwyf wedi bod allan o gwmpas ardal yr heddlu yn helpu gyda gweithgareddau atal troseddau a hefyd hyfforddi swyddogion.

“Rwyf hefyd wedi mynd yn ôl i weithio'n llawn amser, bum diwrnod yr wythnos ac yn gwneud hyd at wyth awr o waith gwirfoddol bob wythnos ar un o'm dyddiau i ffwrdd. Mae gweithio yn yr Uned Lleihau Troseddu a Niwed yn gwneud i mi deimlo fy mod yn perthyn i dîm gwerthfawr a fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Heddlu Dyfed-Powys a'i staff am eu cefnogaeth barhaus, ac am roi'r cyfle i mi gael ystod eang o brofiad a gwybodaeth wrth wirfoddoli yn y sefydliad.”

Ar hyn o bryd mae gan Heddlu Dyfed-Powys dîm o 34 o wirfoddolwyr, ynghyd â Chwnstabliaid Gwirfoddol a Chadetiaid, sydd i gyd yn rhoi hyd at wyth awr yr wythnos i'r heddlu. Mae eu rolau yn amrywio o gaplaniaeth a chwnsela, i gymorth gweinyddol a chymunedol i ddioddefwyr a thystion.

Dywedodd Adele Jones, Cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona: “Rwyf wastad yn synnu at y gwaith mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd. Mae'n rhyfeddol sut y mae pobl yn canfod yr amser a'r egni ar ben eu bywydau bob dydd a'u swyddi i'n helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

“Mae ein gwirfoddolwyr yn dod â chymaint i Heddlu Dyfed-Powys - maent yn frwdfrydig, yn ymroddedig ac yn cyflwyno gwybodaeth o'u bywydau y tu allan i blismona y gallwn ddysgu oddi wrthi. Yn gyfnewid am hyn, rydym yn darparu sgiliau a phrofiadau newydd i'n gwirfoddolwyr, a allai fod yn awyddus i wneud cais am gyflogaeth yn y dyfodol, cymryd seibiant gyrfa neu sydd am roi rhywbeth yn ôl i'w cymuned.”

I gael gwybod mwy am wirfoddoli i Heddlu Dyfed-Powys, e-bostiwch volunteer@dyfed-powys.pnn.police.uk neu ffoniwch Adele Jones, cydlynydd Dinasyddion mewn Plismona ar 01267 226463.