24 Ebr 2017

Thema eleni yw “Mae Stelcio’n Cyfrif” ac mae’n cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh. Bydd yn canolbwyntio ar gymhellion troseddwyr; yr obsesiwn y tu ôl i’w hymddygiad. Cydnabod bod y gweithredoedd hynny sydd yn ymddangos yn hynaws neu heb ganlyniadau’n achosi gofid mawr i ddioddefwyr, a gall perygl difrifol iawn fod yn gysylltiedig â’r achosion gwaethaf. 

Mae yna gysylltiad rhwng ymchwiliadau yn ymwneud â stelcio a rhai o’r troseddau mwyaf difrifol y mae’n rhaid i’r heddlu ddelio â nhw gan gynnwys llofruddiaethau, troseddau rhyw a cham-drin yn y cartref. Mae aflonyddu yn gallu cael effaith drychinebus ar y dioddefwyr, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Martin Slevin

"Mae unrhyw un sydd erioed wedi dioddef stelcio a/neu aflonyddu yn deall yr effaith drychinebus ar y teimlad o ddiogelwch, hunan hyder, hunan barch ayyb. Mae ymchwil yn dangos fod stelcio nid yn unig yn effeithio ar y dioddefydd, ond unigolyn sy’n gysylltiedig â’r dioddefydd.

Mae stelcio yn erbyn y gyfraith yn y DU. Gall yr heddlu weithredu os ydych chi’n dioddef stelcio – does dim rhaid eich bod wedi’ch bygwth â thrais yn gyntaf cyn eu bod nhw’n medru gweithredu. Gall stelcio ddigwydd ar-lein, ac mae e yn digwydd.

Mae’n bwysig i bawb fod yn ymwybodol ynghylch sut y gallant sicrhau eu diogelwch personol, a gall y mater hwn fod o ddiddordeb arbennig i chi os ydych chi’n dioddef stelcio neu aflonyddu.

Does gan neb yr hawl i’ch aflonyddu neu’ch stelcio a gall yr Heddlu a’r llysoedd weithredu yn erbyn unrhyw un sy’n gwneud y fath beth. Peidiwch â dioddef yn dawel – Riportiwch ef.”

Am gymorth neu gyngor, cysylltwch â’ch heddlu lleol ar 101, neu’r Llinell Gymorth Genedlaethol ar gyfer Stelcio ac Aflonyddu ar 0808 802 0300   

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y dolenni canlynol:

http://www.stalkinghelpline.org/ 

https://www.givey.com/suzylamplughtrust

Mae’r gyfraith sy’n diogelu pobl rhag stelcio yng Nghymru a Lloegr yn Neddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997. Diwygiwyd y Ddeddf ym mis Tachwedd 2012 er mwyn cynnwys ‘stelcio’.

 DIWEDD

24.04.17