15 Mai 2017

Mae’r wybodaeth hwn hefyd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain drwy ddilyn y ddolen: https://dyfed-powys.police.uk/en/british-sign-language/

 Mae’r wythnos yn cael ei hyrwyddo gan Gyngor Ymwybyddiaeth o Fod yn Fyddar y DU ac mae’n gyfle i godi ymwybyddiaeth am sut mae aelodau o’n cymunedau sydd yn Fyddar, yn Drwm eu Clyw neu sydd â Nam ar y Lleferydd yn medru cysylltu â Heddlu Dyfed Powys mewn sefyllfaoedd brys ac mewn sefyllfaoedd difrys.

 Mewn Argyfwng

 Gwasanaeth Negeseuon Byr Argyfwng - Cysylltwch â 999 drwy neges destun Gwasanaeth Negeseuon Byr (SMS).  Rhaid i chi gofrestri ar gyfer defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Os na allwch wneud galwad llais, cewch bellach gysylltu â’r gwasanaethau argyfwng 999 drwy neges destun Gwasanaeth Negeseuon Byr o’ch ffôn symudol.  Mae Argyfwng 999 yn rhan o’r gwasanaeth 999 safonol a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw, neu sy’n cael trafferth wrth geisio siarad. Rhaid i chi gofrestri gyda’r gwasanaeth Gwasanaeth Negeseuon Byr argyfwng yn gyntaf, cyn cael defnyddio’r gwasanaeth hwn.

I gofrestru, anfonwch neges destun ‘cofrestru’ at 999. Cewch ateb ac wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau a anfonwyd atoch.   Os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch, ewch i:-www.emergencysms.org.uk    

Dylid adrodd am y digwyddiadau canlynol yn syth, drwy ddefnyddio’r system Argyfwng Gwasanaeth Negeseuon Byr:

 • Bywyd rhywun mewn perygl
 • Troseddau trais
 • Dwyn
 • Unrhyw drosedd sy’n digwydd ar hyn o bryd
 • Rhywun a anafwyd neu sy’n cael eu bygwth
 • Pryderon ynghylch diogelwch
 • Tân neu bobl yn methu dianc o rywle
 • ‘Rydych chi angen ambiwlans ar frys
 • Mae rhywun mewn trafferth ar y clogwyni, wrth y môr neu ar goll yn y môr.

 

Mewn sefyllfa ddifrys

Mae gan Heddlu Dyfed wasanaeth neges destun difrys sy’n benodol ar gyfer Pobl Fyddar, Pobl sy’n Drwm eu Clyw neu Bobl sydd â Nam ar eu Llefaredd. Mae hwn yn rhif gwahanol i’r rhif cenedlaethol difrys 101. Y rhif symudol yw 07811 311 904.

Mae negeseuon yn cael eu monitro bob dydd, o 7yb i ganol nos, a gellid eu defnyddio i anfon neges destun am adroddiad neu ymholiad sy ddim angen ymateb brys yn syth, fel

 • Adrodd am drosedd neu ddifrod troseddol sy ddim yn digwydd ar hyn o bryd.
 • Cysylltu â’ch swyddog lleol
 • Trosglwyddo gwybodaeth am weithgarwch troseddol, er enghraifft:- delio mewn cyffuriau
 • Gwneud ymholiad am eiddo coll
 • Gofyn am wybodaeth neu gyngor

Does dim rhaid cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn ond pe byddai modd i chi lenwi ffurflen gofrestr, byddai’n gymorth i ni.  Byddai rhoi eich manylion cyswllt i ni yn galluogi’r heddlu i ymateb i chi’n gynt.

Mae nifer o ffyrdd i gofrestru

 1. Mae ffurflenni cofrestru ar gael gan eich Timau Plismona Bro lleol. Cewch siarad â nhw pan welwch chi nhw o gwmpas.
 2. Neu gyflwynwch gais drwy ganolfan Gyfathrebu’r heddlu ar contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk
 3. Drwy’r adran cysylltwch â ni ar ein gwefan www.dyfed-powys.police.uk
 4. Neu mae gwybodaeth ar gael ar ein tudalen Iaith Arwyddion Prydain www.dyfed-powys.police.uk/ên/british-sign-language/

Os ydych yn teimlo y gallwch elwa o ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, cadwch y rhif hwn ar eich ffôn symudol os gwelwch yn dda. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Liane James

“Mae’n bwysig bod pob aelod o’n cymunedau’n gallu cysylltu â’r heddlu’n hawdd mewn sefyllfaoedd brys ac mewn sefyllfaoedd difrys. Bydd y gwasanaeth hwn yn sicrhau bod gan unrhyw un sy’n Fyddar, yn Drwm eu Clyw neu sy â Nam ar y Lleferydd fodd i gysylltu â’r heddlu sy’n hawdd ac yn hwylus.”

DIWEDD

15.05.17